ردیف

نام پروژه

نوع پروژه

تاريخ

4

شناسايی و معرفی محدوده‌های هدف بازآفرينی و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها (تهيه سند جامع بازآفرينی) شهر اردكان

مرمت/ بازآفرينی

1397

5

طرح آماده‌سازی شهرک صنعتی بهارستان ٢

برنامه‌ريزی شهری

1397

8

برنامه‌ريزی شهری

1396

14

برنامه‌ريزی شهری

1393

15

مرمت/ بازآفرينی

1393

16

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

1391

17

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

1391

23

نظارت عاليه و كارگاهی بازسازی، ترميم و ساماندهی بازار تهران

معماری

1390

26

برنامه‌ريزی شهری

1388

29

برنامه‌ريزی شهری

1387

32

پارکينگ طبقاتی غربی برج ميلاد

معماری

1387

38

برنامه‌ريزی شهری

1385

42

برنامه‌ريزی منطقه‌ای

1383

54

طراحی شهری بلوار شهرزاد (مقطع صدف) منطقه ٣ شهرداری تهران

طراحی شهری

1381

62

تشويق شهروندان برای سهيم شدن در ارتقاء كيفيت محيط شهری

برنامه‌ريزی شهری

1378

65

مرمت/ بازآفرينی

1376