مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌آهن بافق

1396

چه موضوعی

  • توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
  • شهرسازی ریل‌پایه

چه کسی

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

چه جایی

ایران، یزد، بافق

موقعیت منحصربه فرد راه آهن بافق

قرارگيری ايستگاه راه‌آهن بافق در مسير اصلی‌ترين چندراه مواصلاتي كشور و نزدیکی به منابع معدنی غنی در بخش مرکزی ایران سبب گرديده تا اين ايستگاه به‌عنوان يكی از مهم‌ترين ايستگاه‌های راه‌آهن كشور از جايگاه ويژه برخوردار باشد به‌نحوی‌كه کوچک‌ترین اختلالی در عملکرد آن، از يكسو منجر به ایجاد اختلال در کل شبکه حمل‌ونقل ریلی شده و از سوي ديگر ساختار اقتصادی كشور (به‌ويژه بخش صنعت) را تحت تأثير قرار خواهد داد. علاوه‌براين، اين ايستگاه به‌عنوان يكی از عناصر مهم سازنده ساختار اصلی شهر مطرح بوده و به‌شكل چشمگيری بر توسعه شهر بافق مؤثر بوده است به‌گونه‌ای كه بخش اعظمی از محدوده شهر تحت تأثیر توسعه خطوط ريلی و احداث ايستگاه راه‌آهن توسعه يافته است.
Image

مراحل مطالعات طرح ایستگاه راه آهن بافق

پيچيدگی موضوع و تنوع در فعاليت‌های جاری در ايستگاه راه‌آهن بافق سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در ٧ زمينه اصلی مطالعاتی شامل مطالعات زيست محيطی، معماری و شهرسازی، اقليمی و زمين‌شناسی، اقتصادی _ اجتماعی، ريلی، تأسيسات مكانيک و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع‌بندی مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيک هر يک از زمينه‌های مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيری از تكينيک‌ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاری و تصويری ارائه گرديد. در نهايت، علاوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تلاش بر آن بوده تا توصيه‌های جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه‌آهن بافق ارائه گردد.
قرارگيری ايستگاه راه‌آهن بافق در مسير اصلی‌ترين چندراه مواصلاتی كشور و نزدیکی به منابع معدنی غنی در بخش مرکزی ایران سبب گرديده تا اين ايستگاه به‌عنوان يكی از مهم‌ترين ايستگاه‌های راه‌آهن كشور از جايگاه ويژه برخوردار باشد به‌نحوی‌كه کوچک‌ترین اختلالی در عملکرد آن، از يكسو منجر به ایجاد اختلال در کل شبکه حمل‌ونقل ریلی شده و از سوی ديگر ساختار اقتصادی كشور (به‌ويژه بخش صنعت) را تحت تأثير قرار خواهد داد. علاوه‌براين، اين ايستگاه به‌عنوان يكی از عناصر مهم سازنده ساختار اصلی شهر مطرح بوده و به‌شكل چشمگيری بر توسعه شهر بافق مؤثر بوده است به‌گونه‌ای كه بخش اعظمی از محدوده شهر تحت تأثیر توسعه خطوط ريلی و احداث ايستگاه راه‌آهن توسعه يافته است.
Image