ارزش‌های مدنی

شاران با رویکرد به توسعه شهر عصر جدید (پس از ١۴۰۰ خورشیدی) و ضرورت تدوین الگوی قوام یافته معماری عناصر آن، یک نهاد حرفه‌ای سخت‌کوش و ممتاز را بر ساخته و مأمور کرده است.                                 

مراقبت این نهاد و تداوم فعالیت آن، با پایبندی به ارزش‌های نهفته در تمهیدات زیر تدبیر شده است:

١- گستردن اندوخته‌ها و کاربست نوآموخته‌ها

برنامه‌ریزی و طراحی پاسخگو، پی‌درپی نیازمند تمهیدات خلاق و نوین است. شاران، هم‌اندیشی و همکاری «دنباله‌دار- خستگی‌ناپذیر- و البته شوق‌انگیز» را همچون مدرسه‌ای دایر برای روزآمدکردن و ارتقاء اندوخته‌های تخصصی خود می‌انگارد که تعطیل‌بردار نیست. از اینرو در شاران همواره نظریه‌پردازی نونگر پشتوانه فعالیت حرفه‌ای (هم در برنامه‌ریزی و هم در طراحی) می‌گردد.

٢- رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه سطوح فعالیت

شاران خود را مکلف به رعایت موازین اخلاقی در جمع مهندسان مشاور فعال در امر توسعه و عمران می‌داند و آن را موجب تحکیم مناسبات صنفی می‌شمارد. شاران با این نگاه، از افزایش اعتبار اجتماعی صنف پشتیبانی نموده و در تحقق آن سهیم می‌شود.

٣- مشارکت گزینشی در انجام خدمات حرفه‌ای بر مبنای باورها

هر برنامه و طرحی که موضوع فعالیت حرفه‌ای شود (در ماوراء، نوع، اندازه و ...) یک ضرورت توجیهی را به‌همراه دارد که ممکن است با منافع عامه همسو و یا در تضاد با آن باشد. گزینش شاران در انجام خدمات حرفه‌ای، سویه ضرورت‌ها را ملاک می‌گیرد. لذا سفارش‌دهندگان خدماتی که واپسگرا و یا برانداز هویت شهر باشد و بر سلیقه‌های معماری معوج و نامأنوس پافشاری کند، مخاطب همکاری شاران نخواهند بود.