همکاری با شهرداری و بررسی مسائل توسعه شهری منطقه ٣

1380

چه موضوعی

تدوین برنامه توسعه شهری منطقه ٣ تهران

چه کسی

شهرداری تهران _ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

چه جایی

ایران، تهران، تهران

مطالعات منطقه ٣ تهران

به‌منظور تدوين برنامه توسعه براي شهر تهران، مطالعات و بررسی مسائل توسعه شهری مناطق ٢٢گانه تهران در سال ١٣٨۰ به مشاوران اين شهر واگذار شد. در اين راستا پروژه حاضر پس از بررسی وضعيت منطقه ٣ شهر تهران، ميزان جمعيت‌پذيری منطقه، سطوح كاربری مورد نياز و نقش و جايگاه منطقه ٣ در شهر تهران را تعيين كرده و  به ارائه راه‌حل و تعريف پروژه‌های موضعی و موضوعی براي پاسخ‌گويی به مسائل اين منطقه و شهر تهران پرداخته است. همچنين در پايان مطالعات به مسائل مديريت شهری و نيز وضعيت درآمد و هزينه شهرداری (مطالعات ماليه) منطقه پرداخته شده است. منطقه ٣ دارای ٣/٢٩۴۵ هكتار مساحت است و به استناد سرشماری نفوس و مسكن سال ١٣٧۵ جمعيت آن بالغ بر ٢٣٧٣۰١ نفر است. در نقشه كاربری اراضی منطقه ٣ به‌طوركلی دو حوزه عملكردي شامل «حوزه مسكونی» و «حوزه خدمات فرامنطقه‌ای» به‌ روشنی ديده مي‌شود.
Image

استخوان­‌بندی کالبدی منطقه ٣

عوامل استخوان‌بندی كالبدی منطقه ٣ عبارتند از:
  • حوزه مسكونی كه بخش اعظم پهنه منطقه پوشانده است؛
  • حوزه خدمات فرامنطقه‌ای كه دو حوزه مجزا را تشكيل داده است؛
  • مجراها متشكل از:
  - شبكه معابر شريانی كه الگويی شطرنجی _ شانه‌ای دارد و محورهای آن عمدتاً در جهات شمالی _ جنوبی و يا شرقی _ غربی استقرار يافته‌‌اند؛
   - مسيل‌ها كه راستای عمومی شمالی _ جنوبی دارند.
بزرگراه مدرس منطقه ٣ را به دونيمه شرقی _ غربی تقسيم كرده است. با وجود اينكه هردوی اين نيمه‌ها عوامل اصلی استخوان‌بندی منطقه را در بر دارند، اما نهايتاً هر يک با استخوان‌بندی متفاوتی شكل گرفته‌اند. نيمه‌های شرقی و غربی منطقه توسط مفصل محوری بلوار ميرداماد با يكديگر مرتبط می‌شوند. اين بلوار كه يک راسته تجاری _ خدماتی است با تقاطع سه‌راه به راسته‌های نظير و موجود در دونيمه منطقه يعنی خيابان‌های وليعصر و شريعتی منتهی می‌شود. درنتيجه، گسيختگی دو نيمه منطقه و نيز گسيختگی منطقه از مناطق شمالی و جنوبی توسط تركيبی از اين راسته‌ها (فقرات) كه الگويی H شكل دارد، پيوند می‌خورد.  
Image