طرح جامع ويژه شهر ماسوله

1385

چه موضوعی

  • طراحی با رویکرد توسعه پایدار
  • ابقاء و احیای هویت ماسوله
  • پایداری کالبدی فضایی
  • توسعه اقتصادی

چه کسی

سازمان مسكن و شهرسازی استان گيلان

چه جایی

ایران، گیلان، ماسوله

توسعه پایدار شهر ماسوله

هويت ماسوله آميزه‌ای از هويت‌های طبيعی، مصنوعی، فرهنگی و اجتماعی بوده و با توجه به ويژگی‌های طبيعی منحصربه‌فرد ماسوله، پايداری محيطی به‌معنای حفظ سرمايه طبيعی از اهميت به‌سزايی برخوردار است. از آنجا كه مفهوم پايداری و توسعه پايدار با درک ارزش‌های پايدار تاريخی منطقه قابل بازيابی است؛ با تكيه بر گنجينه‌های بومی، رهيافت‌هايی همساز با بسترهای موجود و هم‌راستا با هويت و سيمای شهری منطقه برای الگوی توسعه شهر تبيين شد. همچنين در راستای توسعه پايدار اقتصادی ماسوله، كاربست راهكارهای معاصر در صنعت گردشگری با اتكا بر شناخت دقيق از توان‌ها و ويژگی‌های شهر و منافع گروه‌های مختلف بهره‌بردار از فضا، مبتنی بر سنت‌ها و سوابق ديرين در اين منطقه مورد توجه قرار گرفت.
Image

طراحی شهری ماسوله

با توجه به ويژگی‌های شهر ماسوله كه پيچيدگی‌های زيادی را به همراه دارد، ابتدا رابطه تعاملی شهر ماسوله با پيرامون و اثرگذاری و اثرپذيری آن مورد بررسی قرار گرفت و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات سطح كلان در سه حوزه طبيعی، مصنوع و مديريتی، الگويی برای توسعه شهر در تقابل با حوزه پيرامونی معرفی شد. در مرحله بعد با توجه به شرايط طبيعی و ارزش‌های تاريخی، شهر ماسوله مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بخش پس از تحليل و جمع‌بندی مطالعات حاصل از بررسی شهر و تدوين اهداف و راهبردهای توسعه شهر، سياست‌های طراحی و محصول مطالعات ارائه گرديد. خروجی اين بخش، تعيين نقش و نظام كاركردی شهر ماسوله و الگوی سازمان فضايی و كالبدی شهر می‌باشد. در ادامه فرصت‌های توسعه و ارتقای كيفيت‌های محيطی شهر و راهبردهای لازم جهت تحقق‌پذيری برنامه توسعه شهر تدوين گرديد. در مرحله نهايی، چارچوب طراحی شهری ماسوله و طرح‌های موضعی متناسب با اهداف و مطالعات تدوين شدند و اولويت هر يک از طرح‌ها از زاويه محتوايی و عقلايی مورد بررسی قرار گرفت.
تدوين الگويی برای يک شهر پايدار بر اساس ويژگی‌های محيط طبيعی و تاريخی با بازشناسی اصول و مبانی توسعه پايدار در بستر غنی و باارزش موجود و با كمترين آسيب به طبيعت و احترام به بستر طبيعی و تاريخی شهر ماسوله رسالت اين طرح قرار گرفت تا ضمن حفظ هويت و ارزش‌های موجود شهر، امكان برون‌رفت آن شهر از تنگناهای موجود و ارتقای همه جانبه ميسر گردد.
Image