تصویرها/نگاره‌ها/نگارنامه

 

 

 

 
 

 

تصویرها/نگاره‌ها/نگارنامه

 

تخت سلیمان (مربوط به پروژه مطالعات و طرح جامع ساماندهی مجموعه تاريخی تخت سليمان  تكاب)، 1382

 

     

 

        

 

     

 

 

ماسوله (مربوط به پروژه طرح جامع ويژه شهر ماسوله)، 1385