فن‌آوری نوين اطلاعات و الگوی توسعه شهری (شهرشيشه‌ای)

1382

چه موضوعی

فناوری نوين ارتباطی و اطلاعاتی (ICT)

چه کسی

وزارت مسكن و شهرسازی

چه جایی

ایران، تهران، تهران

دولت الکترونیک

استفاده از ICT در فرآيند حکومت‌گری (Governance) موجب پايدار شدن واقعيتی به نام دولت الکترونيک (E – Government) شده است. دولت الکترونيک و حکومت‌گری الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. به‌عبارت ديگر برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمی‌توان با ساخت و فرآيند سنتی دولت جامعه اطلاعاتی را مديريت کرد. روی اين اصل می‌توان به هر نهاد دولت با اين ديد نگريست و برای بازآفرينی آن نهاد در موقعيت تغييرات بنيادی رخداده چاره جست. پروژه شهر شيشه‌ای از اين منظر به وزارت مسکن و شهرسازی می‌پردازد و می‌کوشد تا راهکارهای اجرائی اين تغيير ساختار را بيابد و مورد تدقيق قرار دهد.
Image

اهداف طرح

اهداف اين طرح به تفكيک مراحل عبارتند از:
  • شناخت، تعريف و مدل‌شناسی مفهوم دولت الکترونيک؛
  • شناخت و تعريف تغييراتی که نگره دولت الکترونيک در نظام اجرائی وزارت مسکن سبب می‌شود؛
  • شناخت استانداردهای اجرائی، معرفی و دسته‌بندی آن­ها به ترتيبی که مورد استفاده و درجه اولويت آن­ها در اجرای نظام الکترونيک وزارتخانه می‌تواند مثمر ثمر باشد؛
  • بازتعريف مفهوم زمين و تغيير نگره ساختارهای اطلاعاتی که مشخصات و اطلاعات زمين را در نظام شهری و کشوری نگهداری می‌کنند؛
  • بازتعريف ساختار اجرائی وزارت مسکن در نظام دولت الکترونيک؛
  • شناسايی مدل نظام موجود وزارت مسکن و ارائه راه‌های آلترناتيوی که در اين مرحله گذار قابل اجراست و مقايسه تطبيقی هرکدام از آن­ها؛
  • تعريف عناوين پروژه‌هايی که اجرای آن­ها بايد در دستور کار اين تغيير ساختار قرارگيرد؛
  • شناسايی روال‌های امنيتی و حفاظت اطلاعات در سيستم‌های قابل‌استفاده در مجتمع‌سازی دولت‌های الکترونيک؛
  • شناسايی راهکارهای مجتمع‌سازی پروژه‌های مشابه در زيرنظام‌های وزارتخانه يا نظام‌های وابس.
يکی از مهم‌ترين فرصت‌هايي که فناوری نوين ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) پيش روی قرار می‌دهند امکان استفاده از مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.
Image