مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌آهن يزد

1396

چه موضوعی

  • توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
  • شهرسازی ریل‌پایه

چه کسی

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

چه جایی

ایران، یزد، یزد

موقعیت منحصربه فرد راه‌آهن یزد

تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه‌های راه‌آهن و تلاش برای بدل نمودن اين ايستگاه‌ها از يک گره حمل‌ونقلی و تك عملكردی به يك پديده شهری با ماهيت پيچيده و چندبعدی با بهره‌گيری از سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» و «شهرسازی ريل‌پايه»، سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌آهن يزد، از سوی شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران در دستور كار قرار گيرد. اين ايستگاه به‌عنوان يكی از ايستگاه‌های تشكيلاتی از جايگاه حائز اهميتی در شبكه حمل‌ونقل ريلی كشور برخوردار است. علاوه‌براين موقعيت قرارگيری آن در داخل محدوده شهر و مجاورت بخش مركزی شهر سبب گرديده تا به‌عنصری بسيار مهم در ساختار شهری بدل گردد.

Image

مراحل مطالعات طرح ایستگاه راه‌آهن یزد

پيچيدگی موضوع و تنوع در فعاليت‌های جاری در ايستگاه راه‌آهن یزد سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در ٧ زمينه اصلی مطالعاتی شامل مطالعات زيست‌محيطی، معماری و شهرسازی، اقليمی و زمين‌شناسی، اقتصادی _ اجتماعی، ريلی، تأسيسات مكانيک و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع‌بندی مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيک هر يک از زمينه‌های مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيري از تكينيک‌ها و ابزارهای متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاری و تصويری  ارائه گرديد. در نهايت، علاوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تلاش بر آن بوده تا توصيه‌های جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه‌آهن یزد ارائه گردد.

هدف از تدوين طرح‌های جامع ايستگاهی با بهره‌گيری از رويكردهای نوين، فراهم نمودن شرايطی است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌های راه‌آهن ازعنصری تک‌عملكردی، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهری به پديده‌ای پيچيده و چندبعدی بدل گردند كه علاوه‌بر ايفای نقش به‌عنوان يک گره حمل‌ونقلی، به مقصدی جذاب، سرزنده و همه شمول، يک مركز اقتصادی پويا و سرزنده و زيرساختی دوستدار محيط‌زيست بدل گردد. «طرح جامع ايستگاه راه‌آهن یزد» تلاش نمود تا ازطريق كاربست سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
Image