طراحی شهری ميدان جمهوری كرج

1394

چه موضوعی

الگوی ساختار کالبدی _ فضایی  پیشنهادی

چه کسی

شهرداری كرج

چه جایی

ایران، البرز، کرج

مطالعات طراحی میدان

مطالعات اين طرح، سه قسمت شناسايی اراضی، توان‌سنجی اراضی و تدوين برنامه توسعه محدوده مداخله مستقيم را دربرمی‌گیرد. قسمت اول مطالعات با بررسی اسناد فرادست و وضع موجود حوزه بلافصل و انجام مطالعات كالبدی _ فضايی، حقوقی و حمل­‌ونقل و ترافيک در سطح محدوده مداخله شناسايی اراضی صورت می­‌پذيرد. قسمت دوم طرح پس از ارزيابی استعدادها و محدوديت‌­های محدوده در زمينه­‌های مختلف و جمع‌­بندی اسناد و مصوبات مؤثر در ارائه پيشنهاد و تأثير و تأثر متقابل حوزه بلافصل و مداخله به تدوين سناريوی توسعه می‌­پردازد. تدوين سناريوی توسعه شامل ارائه چشم­‌انداز، تدوين اهداف و راهبردها و ارائه چند سناريو و در نهايت انتخاب سناريوی مطلوب در جهت دستيابی به اهداف طرح می‌گردد.
Image

روند طراحی

بيانيه چشم‌­انداز از طريق پاسخ به سه پرسش طلائی اكنون كجا هستيم؟ به كجا مي­رويم؟ و كجا مي­خواهيم باشيم؟ و پس از آن تدوين اهداف و راهبردها با توصيف گام­‌ها و فرآيندهايی كه موجب تقليل و يا رفع موانع و مشكلات محتمل در دستيابی به چشم‌انداز می‌باشند، تدوين می‌­گردد. پس از تدوين اهداف و راهبردها با تبيين سه انگاره و شش سناريوی منتج از آن­ها، ١٨ گزينه برآمده از سناريوها در زمينه­‌های توده­‌گذاری، مشخصات فضای شهری، مشخصات تغييرات باد و مشخصات ترافيكی مورد بررسی قرار گرفت. از طريق ارزيابی به روش AHP با تعريف شاخص‌­های زير، با تعريف معيارها و سنجه­‌های هر شاخص و امتيازدهی به آن­ها، گزينه نهايی انتخاب گرديد:
  • پيروی از اصول طراحی شهری
  • حفظ حقوق همسايگی
  • تأمين كيفيت بنا
  • ترافيک
«طراحی شهری ميدان جمهوری كرج» ايجاد يک فضای شهری مدرن پايدار، پويا، سرزنده و ايمن با كاركرد تركيبی گردشگری تفريحی و تجاری اداری، مشتمل بر بناها و فضاهای هم­‌پيوند و متكی بر ارزش­‌های محيط طبيعی و جاذب برای شهروندان را چشم‌­انداز خود داشته و با انجام فرآيند انتخاب گزينه برتر، برنامه توسعه محدوده مداخله مستقيم بر اين اساس تدوين می‌گردد.
Image