تهيه الگوی توسعه، طرح تفصيلی و همكاری با شهرداری منطقه ٣ شهر تهران

1382

چه موضوعی

طرح تفصیلی منطقه ٣ تهران

چه کسی

شهرداری تهران - معاونت شهرسازی و معماری

چه جایی

ایران، تهران، تهران

الگوی توسعه منطقه ٣ تهران

اين طرح در ادامه مطالعات گام اول توسعه مناطق تهران در سال ١٣٨۰، و در چارچوب تهيه طرح‌های جامع و تفصيلی شهر تهران، پس از تعيين چشم‌انداز توسعه و الگوی توسعه منطقه ٣، به ارائه طرح تفصيلی برای اين منطقه می‌پردازد. در راستای ايجاد هماهنگی و همسويی طرح جامع و تفصيلی، چشم‌اندازها، اهداف و راهبردهای الگوی توسعه منطقه پس از مطالعات شناخت و تحليل SWOT  با بررسي جايگاه منطقه در طرح جامع تهران و با توجه به چشم‌اندازها، اهداف و راهبردها تدوين گشت.  الگوی توسعه منطقه با توجه به جايگاه آن در سازمان فضايی طرح جامع تهران و پس از بررسی و الگوی موجود منطقه و الگوی توسعه منطقه در ارتباط با مناطق همجوار، تهيه شد كه به‌عنوان مبنای پهنه‌بندی طرح جامع تهران مورد استفاده قرار گرفت.
Image

پهنه‌­بندی اراضی منطقه ٣ تهران

در طرح تفصيلی منطقه سه، پهنه‌بندی استفاده از اراضی براساس مبانی و اصول پهنه‌بندی مشتمل بر موارد زير مطالعه و درنهايت منجر به ارائه مشخصات پهنه‌ها و اراضی ذخيره توسعه و نوسازی شهری گرديد:
  • حوزه‌های فعاليتی شامل شناسايی گروه‌های كاربری، رده كاركردی هر فعاليت، ماهيت فعاليت‌ها در برخورداری از زمين، فعاليت‌های دارای ساختار تک‌فعاليتی و چندفعاليتی و چگونگی شمار و تواتر مراجعات در فعاليت‌ها؛
  • حوزه ترافيكی شامل توليد سفر، جذب سفر و شناسايی گنجايش پاركينگ‌؛
  • حوزه تراكمی مشتمل بر بررسی اندازه قطعات، سطح اشغال زمين و تراكم ساختمانی؛
  • هويت محيطی بر مبنای واقع شدن منطقه سه در محل تلاقی دو محور تاريخی و طبيعی تهران و قابليت‌های محيطی آن مورد بررسی قرار گرفت؛
شبكه پياده و شيوه گزينش بستر آن در راستای ارتقای كيفيت روابط اجتماعی و به اقتضای موقعيت و ويژگی‌های مكانی مشتمل بر بررسی مواردی نظير محيط طبيعی، پوشش حمل‌و‌نقل عمومی، محلات قديمی، ميراث‌های شهری و منطقه‌ای و گره‌های نشانه‌ای.
منطقه سه با توجه به وجود مراكز شهری و عبور محورهای مهم شهری از مناطق مهم تهران به شمار می‌رود.
Image