طرح اصلاح تقسيمات شهری تهران

1388

چه موضوعی

رویکرد مسئله‌محور در طرح اصلاح تقسیمات شهر تهران

چه کسی

شهرداری تهران _ مركز مطالعات و برنامه‌­ريزی شهر تهران

چه جایی

ایران، تهران، تهران

شناخت مسائل مرتبط با تقسیمات شهر تهران

برای سهيم شدن در تبلور انديشه خروج كلان­شهر تهران از بحران ناشی از بی‌­توجهی به توسعه پايدار از طريق شناخت راهبردی مسائل مرتبط با تقسيمات شهری تهران با توجه به پيچيدگی ذاتی آن و در ارتباط با سه­‌گانه شهر، شهروند و مديريت شهری برنامه­‌ريزی براي اصلاح تقسيمات شهری ميسر خواهد شد. در اين شناخت تأكيد بر بقای سرشت خطی رابط ميان گذشته و آينده؛ خاستگاه و سرشت هر پاره شهر درهم­‌آمیخته با ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان و قابليت تبلور كالبدی نتايج مورد تأكيد قرار دارد. درنتيجه اين شناخت تحولات تاريخی و روند توسعه شهر، ساختار طبيعی و فضايی تهران تأثير به‌­سزايی بر شهر داشته و دارد؛ همچنان‌­که ساختار جمعيتی و اجتماعی تهران و ساختار سكونت و فعاليت آن بر شهروندان اثرگذار است و يا تأثير حريم و مجموعه شهری تهران بر مديريت شهری را نمي­توان ناديده گرفت.
Image

تدوین الگو و ارکان اصلی تشکیلات اجرایی

در راستای تدوين الگو پس از مميزی و سنجش مسائل، نيازهای برنامه­‌ای تدوين و اولويت‌­بندی شده و منجر به ارائه الگوهای پيشنهادی شد كه در نهايت از طريق روش­‌های AHP و Brain Storming معيارها و شاخص­‌ها تدقيق و از بين گزينه­‌های مبتنی بر «تاريخ تكوين و توسعه شهر» و مبتنی بر «جغرافيای تكوين و توسعه شهر» گزينه اول به­‌عنوان گزينه برتر انتخاب شد. اركان اصلی تشكيلات اجرايی اين طرح را دو ركن «ستاد» و «صف» تشكيل می‌­دهند. «ستاد» متشكل از «معاونت امور مناطق شهرداری تهران» و «اداره کل هماهنگی، نظارت و پيگيری» وظيفه برنامه‌­ريزی، هدايت و نظارت و كنترل فرآيند «طرح اصلاح تقسيمات شهری تهران» را بر عهده دارند. «صف» متشكل از نهادهای معاونت­‌های شهرداری تهران، ادارات و سازمان‌­های مرتبط، شهرداری‌های مناطق «مناطق ٢٢ گانه» تهران، نهادهای خارج از بدنه شهرداری مركب از نهادهای مسئول و مشورتی است كه متناسب با اقدامات در دستور كار ستاد در هر دوره زمانی مسئوليت­‌های متفاوتی از عهده­‌داری اجرای طرح تا مقام مشورتی اجرای طرح تقسيمات شهری را به عهده دارند.
تقسيمات شهری حاصل تعامل اين سه‌گانه، يگانگی و پايداری شهر را رقم زده و اداره شهر با مديريتی واحد و يکپارچه را ميسر می‌­سازد. تدوين تقسيمات شهری ضرورتی است بری کنترل و پرهيز هرچه بيشتر از بروز هرج‌ومرجی که مقدم بر هر چيز، زاده تنوعی است كه از سازوكار عوامل و عناصر شهری و شهروندی که خاستگاه و سرشت متمايزی دارند، پديد می‌آيد. غلبه بر اين پيچيدگی تنها زمانی ممكن خواهد شد كه اين تنوع، خاستگاه و تجسم كالبدی آن در طول تاريخ شناسايی شده و در امتداد خطی آن در مسير مناسب قرار گيرد.
Image