برنامه‌ريزی منطقه‌ای در انگار شاران

 

 

 

 
 

برنامه‌ریزی منطقه‌ای در انگار شاران

بهره‌برداری خردمندانه و پايدار از منابع موجود سرزمين، شرط اساسی توسعه است. برای مثال در سطح منطقه‌ای، كارايی اقتصادی ناظر بر افزايش توليد ثروت از طريق افزايش بهره‌وری از منابع موجود همچون منابع آب، خاک، پوشش گياهی، معادن و تأسيسات راه، راه‌آهن، فرودگاه، سد، نيروگاه‌ها و بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، آثار تاريخی، چشم‌اندازهای زيبای طبيعی و... است.
افزايش بهره‌برداری از اين منابع و امكانات لازمه توسعه پايدار منطقه‌ای است ولی شرط كافی نيست. تجربه نشان‌ می‌دهد اصل كارايی اقتصادی بر تمركز فضايی هرچه بيشتر امكانات و فعاليت‌ها جهت كاهش هزينه‌ها و افزايش سود تأكيد دارد. پيآمد تمركز امكانات و فعاليت‌ها، تمركز جمعيت در فضای منطقه است و اين هردو به بی‌توازني و عدم تعادل‌های منطقه‌ای می‌انجامد، كه پديده‌ای ناعادلانه است و به توسعه ناپايدار می‌انجامد. از سوی ديگر بهره‌برداری بی‌رويه از منابع محدود و كمياب همچون منابع آب و خاک و نيز منابع تجديد‌ناپذير همچون منابع معدنی و آثار تاريخی، می‌تواند فرآيند توسعه را با نوسان و در صورت تداوم با توقف كامل مواجه سازد.
با توجه به نكات فوق در فرآيند تهيه طرح‌های منطقه‌ای لازم است افزون بر انجام ماموريت‌های معمول طرح، سازوكارهای معطوف به عدالت اجتماعی از جمله ايجاد تعادل‌های درون منطقه‌ای و عدالت توزيعی با هدف دست‌يابی به توسعه پايدار، مورد توجه قرار گيرد.

  
فهرست تجربه‌ها

  طرح آماده‌سازی شهرک صنعتی بهارستان 2

  طرح جامع ايستگاه‌های راه‌آهن كرمان، يزد و بافق

  طرح جامع و راهبردی ايستگاه راه‌آهن كرج

   تجديدنظر طرح جامع شهر اردكان

   طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جديد حوراء

  طرح اصلاح تقسيمات شهری تهران

   تهيه طرح تفصيلی شهر ميبد

  طرح جامع ويژه شهر ماسوله

  فن‌آوری‌های نوين اطلاعات و الگوی توسعه شهري (شهر شيشه‌ای)

  تهيه الگوی توسعه، طرح‌های تفصيلی و همكاری با شهرداری منطقه 3

  همكاری با شهرداری و بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 3

  مطالعات نظام رمزگذاری مكان‌ها در برنامه‌ريزی و مديريت شهری

  به‌هنگام‌سازی كاربري‌های خدماتی نقشه‌های پايه وضع موجود شهر تهران و تحليل‌های مورد نياز

  تشويق شهروندان برای سهيم شدن در ارتقاء كيفيت محيط شهری

  انجام مطالعات طرح جامع توزيع تراكم و استقرار توده‌های ساختمانی كلانشهر تهران