تجديدنظر طرح جامع شهر اردكان

1393

چه موضوعی

توسعه پایدار شهر اردکان

چه کسی

اداره كل راه و شهرسازی استان فارس

چه جایی

ایران، فارس، اردکان

زمینه­‌های مطالعاتی طرح جامع شهر اردکان

شهر اردكان، شهري با قدمت سكونت هزارساله، مركز شهرستان سپيدان واقع در استان فارس است. «تجديدنظر طرح جامع شهر اردكان» توسط اداره كل راه و شهرسازی استان فارس در سال ١٣٩٣ دستور كار قرار گرفت. جمعيت اين شهر در سال ١٣٩۰ برابر با ١۶۶۶١ نفر و۴٣٣ هكتار مساحت آن است. تغييرات غيرقابل پيش­­بينی جمعيت و رشد شتابان ساخت‌وساز و تحولات ساختارشكنانه، توسعه منفصل و برون­‌زای شهر و تأثيرپذيری آن از تحولات پيرامونی؛ از خصوصيات رشد و توسعه اردكان و ضرورت تهيه اين طرح است. در فرآيند تهيه اين طرح جامع، بررسی‌ها در سه سطح منطقه، حوزه نفوذ و شهر صورت پذيرفت. فهم شهر در ابعاد گوناگون برنامه­‌ريزی و با در نظر گرفتن برهم­‌كنش آن­ها با هدف درک عميق از تحولات گذشته و عوامل دخيل در آن و دستيابی به عوامل كليدی توسعه‌­زا و توسعه‌­زدا در مرحله شناخت شهر مدنظر قرار گرفت. برآيند اين مطالعات در زمينه­‌های مختلف به شرح زير است:
  • بستر جغرافيايی: پيوند ناگسستنی فرم شهر با بستر طبيعی آن و اطلاع از دانش تطابق­‌پذيری توپولوژی فضايی شهر در گذر زمان؛
  • بستر جمعيتی: كشش پايين شهر در جذب جمعيت پيرامونی و نگهداشت جمعيت مستعد خود و معلول بودن آن در تناسبات منطقه­‌ای؛
  • بستر اجتماعی: ارتباط محله‌­گرايی، روابط اجتماعی و عرفی با تقسيمات شهری؛
  • بستر اقتصادی: تعامل رونق اقتصاد و بازار شهر با تحولات منطقه­‌ای و بازنده بودن در برابر قدرت ديگر شهرهای نزديک؛
  • بستر كالبدی: اساس توزيع خدمات و سرمايه و گرايش به توسعه بر شبكه دسترسی و جمعيت­‌پذيری تأثيرگذار بر تغييرات كاربری و كالبدی و تراكم ساختمانی شهر.
Image

تحلیل و توسعه پایدار شهر اردکان

تحليل شهر و حوزه نفوذ با هدف نظم­‌دهی به روابط متقابل در فرآيند توسعه، متعادل كردن ساختارهای شکل‌­دهنده و ارتقاء كيفيت زيستی و پايداری شهر و پيرامون صورت گرفت و در چارچوب اصول و الگوی چرايی و چگونگی توسعه و زمينه­‌سازی كمی و كيفی برای تعيين كجايی، زمانی و مسئول اجرای طرح­‌ها و برنامه­‌های عمرانی شهر و حوزه نفوذ ارائه گرديد. بر مبناي تحليل سوات و سناريوسازی­‌های انجام شده در مرحله تحليل و با درک فرايند تغييرات و تحولات شهر در لايه­‌های زمانی تا به امروز، چشم‌­انداز متصور براي توسعه پايدار شهر اردكان در پيوند با عملكرد آن و در ارتباط با حوزه نفوذ تبيين گرديد. نقش‌­پذيری شهر در اقتصاد و مديريت منطقه‌­ای، با در نظر گرفتن ضرورت­‌ها و لازمه­‌های تحقق­‌پذيری آن­ها مطرح شد و چگونگی استفاده از اراضی شهر به‌منظور بهره‌­مندی از مزيت‌های گردشگری در شهر و پيرامون و كارآمدی ديگر نقش‌­های شهر پی­‌ريزی شد و با تأكيد بر حفظ هويت و ارتقاء حس تعلق ساكنين و به‌­كارگيری مشاركت تمامی ذينفوذان و ذينفعان شهر برای اجرايی‌­تر شدن از طرح­‌های قبلی برنامه‌­ريزی شد.
به‌منظور دستيابی به توسعه پايدار شهر اردكان، علاوه‌بر تبيين چارچوب‌­ها و اصول توسعه، طرح راهبردها و سياست‌ها و تهيه برنامه‌های موضوعی و موضعی با لحاظ زمان و اعتبار و مسئول انجام آن و ذكر شيوه‌­های پشتيبانی و هدايت اين برنامه­‌ها؛ ضوابط و مقررات متناسب با شهر اردكان نيز تهيه گرديد.
Image