انجام مطالعات طرح جامع توزيع تراكم و استقرار توده‌های ساختمانی کلانشهر تهران

1381

چه موضوعی

مطالعات توزيع تراكم و استقرار توده‌های ساختمانی تهران

چه کسی

شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری

چه جایی

ایران، تهران، تهران
Image
Image