تهيه طرح تفصيلی شهر ميبد

1387

چه موضوعی

تدوین سیاست‌های توسعه شهری

چه کسی

شهرداری ميبد

چه جایی

ایران، یزد، میبد

سیاست­‌های توسعه شهری میبد

سياست، ابزاری قابل تفسير در جهت هدايت مداخلات توسعه شهری است به گونه‌­ای كه با ايجاد تعبير كالبدی _ فضايی يگانه­‌ای برای هر قطعه، ميتواند ريخت‌­بندی متنوعی را منسجم با ساختار شهر ايجاد كند. مبنای سياست‌­های توسعه شهری ميبد بر تدارک بسترها و برانگيختن استعدادهای ويژه باغ­شهر ميبد استوار است. استعداد و هويتی كه در دهه‌­های اخير دستخوش فرسايشی منجر به نابودی شده و در نهايت منجر به از بين رفتن اصالت شهر خواهد شد. ابقا و حفاظت از اصالت ويژه ميبد در گرو دو ملاحظه به شرح زير دنبال شد:
  • ابقاء و حفاظت آثار بازمانده ميراث‌های فرهنگی باستانی و تاريخی با نمونه­‌هايی همچون نارين قلعه
  • ابقاء و توسعه کشتزارهای درون و در پيوند با آن باززنده‌­سازی رشته قنات­‌های متروکه و مخروبه
Image

پیشنهادات طرح

پيشنهادات كليدی طرح به منظور افزايش ميزان تحقق­‌پذيری آن در پنج زمينه قابل دسته‌­بندی است:
  • پايداری باغشهر: پیش‌­نياز اين پايداری، باززنده­‌سازی قنات‌­ها، به عنوان منبع تأمين آب ديرينه ميبد است.
  • ايجاد غنا و سرزندگی: بازنمايی ارزش­‌های نهفته در بافت قديمی (سكونتگاه و كشتگاه)، دستيابی به استانداردهای بهينه و قابل حصول و درعين حال ارزش­‌آفريني در نوسازی­‌ها ضرورت مديرت شهری است.
  • بهره‌­برداری از ثروت­‌های شهری: تأكيد بر حفاظت از ثروت­‌های بازمانده و يگانه­‌ای نظير نارين قلعه، قنات­‌ها، باغات و مزارع و تدوين الگوهای نوسازی مبتنی بر اصالت­‌گرايی و بازشناسی اين ثروت­‌ها از اصلی‌­ترين رئوس در اين زمينه است.
  • سرمايه­‌گذاری: مشارکت مالک و سرمايه­‌گذار در بهره­‌برداری از ثروت­‌های شهری و فعال كردن بودجه مداخلات در عهده شهرداری در اين راستا از موارد ضروری است.
  • پشتيبانی: بخش‌­های عمومی و دولتی پرچم‌دار مداخله در بافت­‌های قديمی شده و در كنار آن تدابير منسجم و هماهنگ­‌سازی مشاركت نهادهای ذيربط با كمک ساير تمهيدات پشتيبان اجرای طرح تفصيلی خواهند بود.
«طرح تفصيلی شهر ميبد» علی‌­رغم پيروی از شرح خدمات همسان در راستای قانون‌­گرايی، رويكردی  ويژه به توانمندی‌های نهفته، نقصان‌­ها، ميراث­‌های شهری و نوگرايی از طريق كاربست ديدگاه­‌های نوگرای طراحی شهری دارد. به گونه‌­ای كه در كنار تبعيت از راهبردها و سياست­‌های طرح جامع مصوب شهر در چارچوب كالبدی، مفاهيمی نو را از طريق اجرای ضوابط و مقررات طرح تفصيلی در شهر ايجاد نمود.
Image