حفاطت و مرمت شهری/ بازآفرينی شهری در انگار شاران

 

 

 

 

 
 

حفاطت و مرمت شهری/ بازآفرينی شهری در انگار شاران

ناكارآمدی يک فرآيند فزاينده، دارای اثرات تجمعی با رابطه بازخوردی ميان وجوه كاركردهای شهری است كه با آسيب‌‌رسانی موردی به شهر آغاز و در صورت تداوم، ‌زوال و بحران در شهر را موجب می‌گردد. هر كشور متناسب با ميزان توسعه‌يافتگی (پيشرفته، درحال‌توسعه و ...) و همنواخت با موضوع ناكارآمدی و شدت آن (حد تاب‌آوری يا بحران) تدابير متفاوتی را اتخاذ می‌نمايد.
«تاب‌آوری» به توانايی شهر در مقابل حوادث غيرقابل پيش‌بينی و قدرت برگشت‌پذيری آن در صورت وقوع حادثه اشاره دارد و از طريق تجهيز شهر به امكانات موردنياز و تدوين برنامه‌های مؤثر و مكمل در كنار طرح‌ها و برنامه‌های شهری ميسر می‌گردد.
«بازآفرينی شهری» به‌واقع عقلائی نمودن فرآيند توسعه شهرها در كنار برآورد نيازها و حفظ حقوق منبعث از اركان بازآفرينی (شهر، شهروند و مديريت شهری) با محوريت رويكردها و الگوهای مطلوب در چارچوب يک نظام يكپارچه است كه امروزه به‌عنوان تنها راه دستيابی به توسعه همنواخت با ويژگي‌های هر بخش از شهر، در دستور كار توسعه می‌باشد.
بر اين اساس رويكرد در تهيه اسناد مربوط به بازآفرينی در قالب موارد زير تعريف شده است:
(الف) نگاهي جامع به توسعه همه‌جانبه با استفاده از مفاهيم پايداری و تاب‌آوری شهری؛
( ب‌ ) جامع‌نگری با ملحوظ داشتن چالش‌های مبتلابه شهرها و مصاديق آن در وجوه متفاوت؛
( ت‌ ) ايجاد فضای تعقل و پرهيز از برخورد كليشه‌ای و از پيش مفروض؛
( ث‌ ) سوق دادن امر توسعه و منابع به عرصه عمومی و منافع عامه به جای تمركز بر عرصه خصوصی و تأمين‌كننده منافع فردی؛
در شناسايی و بازآفرينی انواع ناكارآمدی‌ها، از «چارچوب مفهومی» (PSR) «فشار- وضعيت- پاسخ» به‌عنوان يک چارچوب پذيرفته شده بين‌المللی استفاده می‌شود. اين چارچوب كه متشكل از سه ركن ساختاری «فشار»، «وضعيت» و «پاسخ» است، بر اين اصل استوار است كه فعاليت‌های انساني می‌تواند بر محيط زندگی و طبيعی «فشار» وارد ‌كند و در يک رابطه علت و معلولی، كميت و كيفيت منابع و زندگي را در «وضعيت» متفاوتي با قبل از وارد شدن فشار قرار دهد، از اين‌رو نياز است جامعه برای مقابله با «وضعيت» پديد آمده (در زمينه‌های زيست‌محيطی، اجتماعی و اقتصادی) با ارائه يک «پاسخ» روشن به وضعيت نامطلوب واكنش منطقی نشان دهد.

 

 فهرست تجربه‌ها

  شيوه‌نامه تعيين محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها (بازنگری راهنمای شناسايی و مداخله در بافت‌های فرسوده)

  راهنمای شناسايی و مداخله در بافت‌های فرسوده

  طرح ساماندهی تپه مرادآب كرج

  شناسايی و معرفی محدوده‌های هدف بازآفرينی و راهكارهای اجرايی مداخله در آنها (تهيه سند جامع بازآفرينی) شهر اردكان

  انجام خدمات شناسايی محله‌ها و محدوده‌های ناكارآمد هدف بازآفرينی شهری و راه‌كارهای اجرايی آن (در شهر ساوه)

  طرح بهسازی و نوسازي بافت فرسوده شهر ياسوج

  طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر كبودرآهنگ

  طرح بهسازی بافت‌های فرسوده شهر كرج

  شناسايی بافت فرسوده شهر سبزوار

  ساماندهی بافت‌های فرسوده شهر قم

  مطالعات امكان‌سنجی و ارزيابی اقتصادی طرح نوسازي و بهسازي 5/3 هكتار اراضی بافت مسئله‌دار اهواز (ملاشيه)

  انجام مطالعات و تهيه طرح مجموعه عناصر (مسکونی- تجاری- اداری) بافت مسئله‌دار اهواز (ملاشيه)

  مطالعات مراقبت بافت قديم كرمان

  تهيه برنامه و طرح اجرايی مرمت و بهسازی محور تاريخی - فرهنگی كرمان

  بازپيرائی نمای بانک‌ملی، بازسازی و مرمت نمای شمال غربی و بازمانده نمای جنوب شرقی ميدان حسن‌آباد