تعيين حريم و طراحی شهری بزرگراه چمران

1386

چه موضوعی

  • پیوند میان سه دوره زمانی یعنی «گذشته»، «حال» و «آینده»
  • انسجام کالبدی - فضایی بستر «سبزراه»

چه کسی

شهرداری تهران - شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی بزرگراه چمران

مطالعات اين طرح در دو سطح حوزه فراگير و حوزه مداخله انجام شد. مطالعات حوزه فراگير به بررسی ويژگی‌های محدوده اثرگذار و اثرپذير سبزراه پرداخته و منجر به تدقيق حريم حداقل، با تصويب «كميسيون ماده ۵» در تاريخ ٨۶/۰٨/٢٨ و ارائه ضوابط و مقررات عمومی مداخله در حوزه فراگير گرديد. در مطالعات سطح دو بررسی ويژگی‌های حوزه‌های مداخله پيرامون سبز‌راه انجام شده و ضمن ارائه شناسنامه براي هريک از حوزه‌های مداخله (شامل مطالعات وضع موجود، تحليل وضع موجود، محتوای مداخله و ضوابط و مقررات اختصاصی هر حوزه)، چارچوب طراحی شهری برای هر حوزه تدوين گرديد.
Image

اولویت‌های تدوین «سبزراه»

به منظور ايجاد وحدت در شيوه هدايت و كنترل توسعه حريم سبزراه چمران و پاسخگويی به تنوع موجود در موضوع و محتوای مداخله در حوزه‌های مداخله چارچوب كلی طراحي شهری برای هدايت و كنترل توسعه در زمينه‌های كنترل محيط طبيعی، استقرار و حجم توده بنا و ارتقاء كيفيت سيمای زمين در حريم سبزراه در دو اولويت كرانه و پسكرانه سبز‌راه تدوين گرديد.
در انجام اين مطالعات، حفاظت از ارزش‌های نهفته در مسير و بستر «سبزراه چمران»، تحقق‌پذير كردن حريم آن و كاربردی كردن اسناد برای صاحبان حق را به‌عنوان اهم اهداف می‌توان برشمرد.
Image