ساماندهی معابر دارای عرض كمتر از ۶ متر و طراحی شهری گذرهای ناهماهنگ با نظام تراکمی پهنه‌بندی طرح تفصيلی شهر تهران

1389

چه موضوعی

ساماندهی معابر دارای عرض کمتر از ۶ متر

چه کسی

شهرداری تهران _ معاونت شهرسازی و معماری

چه جایی

ایران، تهران، تهران

ارتباط میان فضای خصوصی و عمومی

شبكه‌های كم‌عرض ارتباط بين واحد‌های مسكونی و محله يا به عبارت بهتر ارتباط از فضای خصوصی به عرصه عمومی را فراهم می‌كند و اين معابر مفصل پيوند‌دهنده خانه به شهر، ملموس‌ترين فضای شهری و آغازكننده زندگی شهری است. اختلال در عملكرد ارتباطی اين معابر و وجود مشكل در ايفای نقش آنها، موجب اختلال در عملكرد شبكه ارتباطی در مقياس شهر خواهد شد و در حقيقت عبور و مرور در شهر از نطفه با مشكل مواجه می‌گردد. اختلال در عملكرد اين معابر به‌عنوان فضای شهری، هويت محله و احساس تعلق به مكان را به دچار خدشه نموده و به علت استفاده بيشتر اين فضا در مقايسه با ساير فضاهای شهری تأثير عميق‌تری برجای خواهد گذاشت. علی‌رغم اين حقيقت در باور امروز مديريت شهری انجام مگاپروژه‌ها به علت بودجه زياد و مقياس بزرگ تأثيرگذارتر و كاراتر به نظر می‌رسند. 
Image

شناخت معابر دارای عرض کمتر از ۶ متر و حفظ و احیای آن­ها

اين پروژه با تهيه شناسنامه برای ٣۵۰۰ معبر از طريق مطالعه وسيع ميدانی، سعی در شناخت كامل معبر و فضای پيرامون آن دارد. مواردی نظير خصوصيات بافت و عناصر هويتی محله، موانع دسترسی در سطح معبر و شكل‌گيری توده و فضا و حقوق مكتسبه زمين‌های مجاور معبر و يا فرسودگی بافت و تراكم‌های جمعيتی معابر در روز و شب ازجمله موارد مورد بررسی اين پروژه است. اين شناخت منجر به ارائه طرح مجزا برای هر معبر با توجه به ويژگی‌های خاص و بستر آن معبر شد. تهيه طرح مجزا برای هر معبر علاوه بر شناخت مشخصات و مشكلات خاص هر معبر كمک شايانی در جهت اعمال برنامه‌های تدوين شده در سطح كلان به‌صورت عينی در هر معبر و حفظ و احياء هويت بافت نمود. به اين ترتيب بازتاب محيط برروی طرح، جايگزين اعمال طرح از بالا به پايين شده و هويت محلات حفظ می‌شود در حالی كه نظام‌مند و ايمن خواهند بود. انطباق طرح با محيط با بالا بردن دقت عمل، ارزش‌های محيطی و مطلوبيت فضايی را افزايش داده و درنهايت موجب تأثيرگذاری بيشتری در مقياس‌های محلی با هزينه‌های كم و رفع ريشه‌ای و پايدارتر مشكلات خواهد شد.
ساماندهی معابر دارای عرض كمتر از شش متر برای ٣۵۰۰ معبر، واقع در شش منطقه اولويت اول ساماندهی معابر (شامل مناطق يک، سه، شش، هشت، يازده و دوازده) منتخب معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، به طول ٩۵ كيلومتر به منظور ارتقاء كيفيت زندگی شهری و بهبود محيط زيست كاربران اين معابر كه عمدتاً در بافت مسكونی واقع شده‌اند، انجام گرفت.
Image