نظام رمزگذاری مكان­‌ها در برنامه­‌ریزی و مديريت شهری

1379

چه موضوعی

نظام رمزگذاری مکان‌ها

چه کسی

شهرداری تهران _ شركت پردازش و برنامه‌­ريزی شهری

چه جایی

ایران، تهران، تهران

اهمیت زمین و مکان

زمين و مكان دو عامل كليدی در تعيين و تبين ساختار مصنوع شهر بر بستر طبيعی ‌آن است، به تعبيری می‌توان گفت زمين ابعاد دو بعدی و مكان ابعاد سه‌بعدی اين ساختار را سازمان می‌دهند. از اين­رو درک درست از رابطه ميان موقعيت زمين و جوهره مكان از يكسو متضمن مطلوبيت ساختار كالبدی _ فضايی شهر و از سوی ديگر منادی افزايش كارآيی و كيفيت محيطی شهر است.
Image

ارتباط میان زمین و مکان

تشخيص رابطه منطقی ميان موقعيت زمين و جوهره مكان نيازمند ابزار تعريف شده است. اين ابزار می‌بايد بتواند از يكسو  با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در كارآمد كردن هر مكان و از سوی ديگر شناخت توانمندی موقعيت‌های متفاوت زمين در برآورد انواع نيازهای شهری، شرايط لازم برای گزينش زمين مناسب جهت استقرار هر مكان را فراهم سازد. كم و كيف وجود چنين ابزاری در نظام هدايت و كنترل تحول توسعه كلانشهر تهران بسيار حائز اهميت است. گرايش جهانی در ايجاد تحول در نظام هدايت و كنترل توسعه شهرها مبتنی بر ارزش‌های كيفی موجد تحول در ابزار كنترل توسعه نيز بوده است. عقب‌ماندگی نظام هدايت و كنترل توسعه كلانشهر تهران نسبت به نظام‌های بالنده، عملاً تحول در ابزار كنترل را فراهم نساخته و به همين سبب كفايت آن­ها را در پاسخگويی به نيازهای كيفی شهر به شدت دچار مشكل كرده است. مطالعات حاضر درصدد است تا با ارائه تصوير درست از قابليت‌های ابزار موجود و بهره‌گيری از دست‌آوردهای جهانی بر ميزان كارآيی آن­‌ها بیافزايد.
جوهره مكان‌ها كه برآيند سه عامل بنا، فعاليت و شهروند است با يكديگر متفاوت و هر يک بازتابی منحصر به خود را در محيط شهری بروز می‌دهد (چرا كه هرگونه تغيير در عوامل سه‌­گانه موجب تغيير در جوهر آن است)، اين درحالي است كه موقعيت زمين‌ها نيز در پهنه شهر با يكديگر ارزش‌های مادی متفاوت را دارا می‌باشند، از اين­رو تنوع موقعيت‌های زمين در پهنه شهر از يكسو و گوناگونی جوهره مكان‌­ها از سوی ديگر، موجب می‌گردد تا برای استقرار مكان­‌ها در موقعيت‌های بايسته فرصت‌های مناسب فراهم آيد. 
Image