برنامه و طرح اجرایی مرمت و بهسازی محور تاریخی _ فرهنگی کرمان (بازار کرمان)

1382

چه موضوعی

مرمت و بهسازی بازار کرمان

چه کسی

اداره كل ميراث فرهنگی استان كرمان

چه جایی

ایران، کرمان

ارتقاء کیفیت محور شهر کرمان

بازار كرمان و مجموعه‌های متصل به آن به‌عنوان محور تاريخی _ فرهنگی كرمان واقع در بافت كهن تاريخی و واجد ارزش كرمان در قالب «برنامه و طرح اجرايی مرمت و بهسازی محور تاريخی _ فرهنگی كرمان» در سال ١٣٨٢ در دست مطالعه و طرح‌ريزی قرار گرفت. اين مجموعه در مركز بافت كرمان واقع شده و به‌عنوان منشاء فرهنگ ملی و در راستای حفظ ارتباط نسل ديروز، امروز و آينده نيازمند حراست و نگهداری است.
در گام اول در راستای تدوين مبانی نظری مداخله در اين محور تاريخی _ فرهنگی در چهار زمينه مطالعات صورت پذيرفت:
  •   ارزش‌های تاريخی و ضرورت حفظ آن در راستای شناسايي معيارهای ارزش­‌گذاری بناها و مجموعه‌های باارزش در ايران
  •   وضعيت بحرانی بافت‌های تاريخی و اقدامات جاری در راستای بررسی ابعاد بحران در سه زمينه اجتماعی _ فرهنگی، كالبدی و اقتصادی
  •   نحوه برخورد با بافت ارزشمند تاريخی در راستای شناسايی سير تاريخی تكامل برخورد با بافت‌ها و مجموعه‌های تاريخی در جهان و ايران
  •   مرمت در راستای بررسی روند فعاليت‌های ارائه طرح مرمت و تناسب آن با طرح حاضر
براساس اين مطالعات، در ارتقاء كيفيت شهر تاريخی كرمان، ضرورت تركيب نيازمندی‌های شهری در يک توسعه ارگانيک در درون كالبد قديم وجديد شهر مطرح است كه در كليت انطباق كالبد قديم با زندگی جديد خلاصه می‌شود. به عبارت ديگر در عين حفظ ارزش‌های فرهنگی بافت تاريخی، ارتقاء سطح فعاليت در بخش قديمی و فراهم آوردن محيط كالبدی مناسب برای اين فعاليت‌ها مدنظر می‌باشد.
Image

فرآیند برنامه‌­ریزی محور تاریخی _ فرهنگی کرمان

پس از تدوين مبانی نظری و برداشت ميدانی محور با مستندسازی از طريق ثبت دقيق وضعيت موجود در ابعاد مختلف و طراحی و توليد شناسنامه برای مقاطع مختلف محور، دستورالعمل‌ها، ضوابط و معيارهای مرمت و بهسازی به تفكيک تمامی اركان تدوين گرديد. در گام بعدی فرآيند برنامه‌ريزی محور تاريخی _ فرهنگی كرمان (بازار) در سه قسمت  اجتماعی _ فرهنگی، كالبدی و اقتصادی بررسی شد. به منظور دستيابی به اهداف و سياست‌های صحيح در فرآيند برنامه‌ريزی با استفاده از تكنيک SWOT دستاوردهای مطالعات مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله بعد الزامات پايه‌ای براساس قوانين مصوب سازمان ميراث فرهنگی و رويكردهای برنامه‌ای ملاحظه و بررسی گرديد و در نهايت  با شناخت نيازهای برنامه‌ای بازار، اهداف و راهبردها و سياست‌های اجرايی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، كالبدی و اقتصادی تدوين گرديد.  
مداخله در بافت برپايه احترام به خصوصيات كالبدی، معانی و مفاهيم نهفته در آن استوار است كه اين عمل نيازمند در پيش گرفتن رهيافتی هوشمندانه است. با اين حال واقعيت امروز بايد با سرعت هرچه تمام‌تر به كليه جوانب زندگی شكل ‌دهد و در اين حركت است كه گذشته بايد به حال تبديل شود و ظرفيت انتقال به آينده‌ را نيز پيدا كند. با توجه به اولويت داشتن سرنوشت امروز و آينده شهرها مداخله در مجموعه‌های قديمی تنها بايد با در نظر داشتن چنين مضمونی صورت گيرد. 
Image