مطالعه و طراحی ارتقاء كيفی ميدان آزادی

١٣٩۰

چه موضوعی

  • بازنمایی میدان آزادی به مثابه مقصد شهری
  • استفاده بهینه از قایبیت‌های فضاهای رها شده

چه کسی

شهرداری تهران - سازمان زيباسازی

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی میدان آزادی

مطالعات اين طرح در سه سطح كلان، ميانی و خرد انجام و عصاره آن در سند اجرایی انعكاس يافته است. موضوع اساسی سطح يک (محدوده فراگير)، معرفی جايگاه ميدان آزادی در كلانشهر تهران است كه موضوعاتی نظير برخورداری از پيوند كالبدی با دوردست­‌های تهران توسط دو محور شرقی - غربی انقلاب و شمالی - جنوبی فرحزاد ومركز حوزه غربی شهر تهران را دربرمی‌گيرد. محدوده مطالعاتی سطح دو (محدوده بلافصل)، معرفی بازتاب‌­های حيات شهری پيرامون را مدنظر دارد. اين محدوده با توجه به درشت­‌دانه بودن عناصر پيرامونی و پوشش اراضی شهری با عمق زياد از لبه ميدان، عمق يک پلاک (بلوک - قطعه) را شامل می‌­شود. سطح سه پهنه مداخله پروژه است كه با لبه بيرونی معبر حلقوی كناری ميدان مرزبندی شده و آستانه پيوستن شريان­‌ها و حلقه بيرونی به آن اضافه می‌­شود. تدبير تمهيدات مديريتی، اقدامات اجرايی ساختمانی و همچنين آرايش‌­های فضايی در دستور كار اين سطح مطالعاتی قرار دارد.
Image

چشم‌­اندازهای طراحی میدان آزادی

در راستای بازنمايی «ميدان آزادی به مثابه مقصد شهری» دستيابی به موارد زير چشم‌­انداز طرح است:
  • جايگاه ملی و بين‌­الملی آن با توجه به ميزان اهميت نقش نمادين و هويتی ميدان؛
  • جايگاه آن در نظام شهری به عنوان يک نشان ذهنی - كاركردی شهری حامل انباشتی از خاطرات جمعی و همچنين نقطه عطف مؤثر در تعريف محور فرهنگی انقلاب (آزادی - انقلاب - دماوند)؛
  • و بالاخره يک موقعيت كانونی در سازمان فضايی شهر، حوزه بلافصل آن با ساختار ويژه و منحصر كالبدی
Image
الگوبرداری از ميدانگاه شهر قديم ايرانی و استفاده از روش طراحی Place Maknig برای پاسخگويی به نيازهای اوقات فراغت و فعاليت جمعی همه گروه­‌های اجتماعی، با تأكيد بر مخدوش نشدن طرح هندسی محوطه باز ميدان و پرهيز توده­‌گذاری در آن، در كنار تسهيل دسترسی سواره به ميدان با وسايل حمل‌ونقل همگانی بدون نفوذ آن به محوطه ميدان در راستای تبديل ميدان آزادی به مقصد شهری انديشيده و پياده­‌سازی شد.