مطالعات طرح جامع ایستگاه راه‌آهن کرمان

1396

چه موضوعی

  • توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
  • شهرسازی ریل‌پایه

چه کسی

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

چه جایی

ایران، کرمان، کرمان

موقعیت منحصربه‌فرد راه‌آهن کرمان

عواملی نظیرموقعیت قرارگیری اين ايستگاه در مسیر كريدورهای ريلی ملی و بین‌المللی، نزديكی به معادن اصلی كشور و ارتباط مناسب با بنادر جنوبی سبب گرديده تا اين ايستگاه علاوه بر جايگاه ويژه در شبكه حمل‌و‌نقل ريلی از نقشی حائز اهمیت در ساختار اقتصادی كشور برخوردار باشد. علاوه‌­بر اين، موقعیت قرارگیری اين ايستگاه خارج از محدوده شهر از يک‌­سو و وسعت بالای محدوده (٧١٨ هکتار) از سوی ديگر سبب گرديده تا اين ايستگاه علی­‌رغم ايفای نقش به‌عنوان يكی از عناصر دروازه­‌ای شهر، فاقد ارتباط مناسب با ساير بخش­‌های شهر باشد. 

Image

مراحل مطالعات طرح ایستگاه راه آهن کرمان

پيچيدگی موضوع و تنوع در فعاليت‌های جاری در ايستگاه راه‌آهن كرمان سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در ٧ زمينه اصلی مطالعاتی شامل مطالعات زيست‌محيطی، معماری و شهرسازی، اقليمی و زمين‌شناسی، اقتصادی _ اجتماعی، ريلی، تأسيسات مكانيک و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع‌بندی مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يک از زمينه‌های مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيری از تكينيک‌ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاری و تصويری ارائه گرديد. در نهايت، علاوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تلاش بر آن بوده تا توصيه‌های جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه‌آهن كرمان ارائه گردد.

هدف از تدوين طرح‌های جامع ايستگاهی با بهره‌گيری از رويكردهای نوين، فراهم نمودن شرايطی است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌های راه‌آهن از عنصری تك‌عملكردی، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهری به پديده‌ای پيچيده و چندبعدی بدل گردند كه علاوه بر ايفای نقش به‌عنوان يک گره حمل‌ونقلی، به مقصدی جذاب، سرزنده و همه شمول، يک مركز اقتصادی پويا و سرزنده و زيرساختی دوستدار محيط‌زيست بدل گردد. «طرح جامع ايستگاه راه‌آهن كرمان» تلاش نمود تا ازطريق كاربست سياست «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.
Image