مطالعات و طرح جامع ساماندهی مجموعه تاريخی «تخت سليمان _ تكاب»

1382

چه موضوعی

باززنده‌سازی و توسعه تخت سلیمان

چه کسی

سازمان ميراث فرهنگی كشور - معاونت حفظ و احياء

چه جایی

ایران،آذربایجان غربی، تکاب، تخت سلیمان

ساماندهی مجموعه تاریخی تخت‌سلیمان _ تکاب

بررسی جريان حيات در تخت‌سليمان حاكی از پيوست و گسست مكرر و ادواری مدنيت در اين ميراث بشری است. بر اين اساس هدف كلان برنامه توسعه تخت‌سليمان «باززنده‌سازی و معاصرسازی حيات مدنی در حريم منظری مصوب» تعريف گرديد تا جايگاه سرزمينی و جهانی تخت‌سليمان با پشتيبانی گسترده مديريتی در بخش‌های دولتی، عمومی و حتی بخش خصوصی بازيابی شود. 
Image

اهداف توسعه تخت سلیمان_تکاب

هدف كلان برنامه توسعه تخت‌سليمان عيناً مشمول بستر و تمامی لكه‌های مستقر در حريم منظری مصوب نيز می‌باشد. به‌ اقتضای ويژگی و تفاوت عناصر تشكيل‌دهنده حريم مصوب (بستر و لكه‌ها) و نيز يگانگی آن­ها، به ازاء هر كدام هدف خردی اختصاصی تدوين و ارائه گرديده است. در نهايت طرح جامع ساماندهی مجموعه به تفكيک سه مقياس بيرون حريم، حريم و لكه، در شش اولويت برای هر يک از زيرمجموعه‌های تعريف شده اولويت‌بندی و مرحله‌بندی گرديد.
بستر حريم منظری مصوب محدوده در برگيرنده لكه‌های تخت بلقيس، صفه تخت‌سليمان، روستای نصرت‌آباد، تومولوس تپه مجيد، كوه زندان سليمان، چشمه آبگرم و تومولوس احمدآباد است.
Image