مدیریت طرح

یکی از دلایلی که همواره برای کندی پیشرفت پروژه‌ها و افزایش هزینه و زمان آنها شناسایی شده است کاستی‌های موجود در نظام هماهنگی و مدیریت پروژه‌ها است. در ایران عموماً پروژه‌ها با نظام سه عاملی (کارسپار،‌ مشاور و پیمانکار)  به انجام می‌رسند. در این نظام وظیفه هماهنگی و مدیریت پروژه‌ها به عهده کارسپار است که با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف این بخش،‌ به درستی صورت نمی‌گیرد. برای حل این چالش در سال 1378، نظام چهارعاملی از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و مصوب شد. عامل چهارم، عاملی است «سازمان‌افزار» که از طریق سه عامل دیگر را با هم هماهنگ می‌کند. عامل چهارم (مديريت طرح)،‌ شخصيتی حقوقی است كه به نمايندگی از طرف كارسپار و به منظور بهره‌گيری از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون مديريتی، وظيفه مديريت، هماهنگی و نظارت بر مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط را در جهت دستيابی به اهداف استراتژيک بر عهده دارد.
در سال‌های اخیر، مهندسین مشاور شاران، ارائه خدمات به صورت یک بازوی تخصصی برای مدیریت و راهبری مجموعه‌ای از اقدامات،‌ را در زمره توانمندی‌های خویش قرار داده است. ساختار اجرایی این خدمات به عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های مدیریتی روز دنیا، بر اساس پنج گروه‌ فرآیندی استاندارد PMBOK 6th Edition شکل گرفته است. PMBOK (گستره دانش مدیریت) یک سیستم نوین فرایندی برای مدیریت پروژه‌ها است که توسط بسیاری از نهادهای خصوصی و عمومی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گروه‌ها به برنامه‌ریزی و اجرا و کنترل و پایش طرح کمک کرده و ساختار کلی خدمات پروژه را شکل می‌دهد ودر پنج گروه فرآیندی زیر دسته‌بندی می‌شوند:
(الف) گروه فرآیندی آغازین، که برخی کارهای اولیه که برای شروع پروژه لازم هستند را انجام می‌دهد.
( ب‌ ) گروه فرآیندی برنامه‌ریزی، که برنامه‌ریزی پروژه را به عهده دارد.
( ت‌ ) گروه فرآیندی اجرا، که اجرای برنامه‌های پروژه را به عهده دارد.
( ث‌ ) گروه فرآیندی نظارت و کنترل، که مطابقت اجرا و برنامه را ارزیابی می‌کند.
( ج ) گروه فرآیندی خاتمه، که برخی کارهای پایانی پروژه را انجام می‌دهد.

فهرست تجربه‌ها