مطالعات شهرسازی و طراحی شهری جهت تجديدنظر در برنامه توسعه اراضی عباس‌آباد تهران

١٣٨٢

چه موضوعی

  • پاسخگویی به نیازهای کلانشهر تهران
  • ارائه راهبردهای توسعه اراضی عباس‌آباد

چه کسی

شركت نوسازی عباس‌آباد

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی اراضی عباس‌­آباد

اراضی عباس‌آباد فرصت بی‌بديل حفظ شده در قلب تهران است كه جهت پاسخگويی به نياز فضاهای مورد لزوم مركز شهر از جايگاه استثنايی برخوردار است. بديهی است هر‌گونه بهره‌برداری از اين اراضی مستلزم شناخت دقيق كمبودها و انتخاب بهينه از ضرورت‌ها است. تحقق اين مهم در گرو انجام مطالعه‌ای است كه در قالب نگرش­‌های طراحی شهری با هدف ارتقاء كيفيت محيط گام برداشته و انسجام اراضی فوق را در چشم‌انداز توسعه مركز شهر تهران تعيين تكليف می‌نمايد. بر اين اساس مطالعات پيشنهادی شامل دو سطح مطالعات راهبردی و تدوین چارچوب طراحی شهری در محدوده اراضی عباس‌آباد می‌­باشد. 
Image

ضرورت بازنگری در توسعه اراضی عباس‌­آباد

روش برخورد در ضرورت بازنگری در توسعه اراضی تپه‌‌های عباس‌آباد به منظور همنواختی با موارد زير حائز اهميت تشخيص داده شده و در دستور كار قرار گرفت تا از سويی دربرگيرنده كليه فراز‌های اسناد قبلی بوده و نقصان احتمالی آن­ها را رفع كرده باشد و از سوی ديگر با شرايط كنونی تهران هم‌نواخت باشد:
  • جايگاه امروزی كلانشهر تهران در شبكه كلانشهرهای منطقه‌ای و جهانی و ضرورت‌های نوين‌سازی ساختار عملكردی و سازمان كالبدی - فضايی تهران به منظور ارتقاء نقش آن در سطح بين‌المللی؛
  • پایبندی به توسعه پايدار و حفظ و ارتقاء كيفيت طبيعی و محيطی كلانشهر تهران؛
  • تغييرات و تحولات رخ داده در كلانشهر تهران و اراضی تپه‌های عباس‌آباد و محدوديت‌ها و فرصت‌های حاصل در اين تحولات؛
  • برقراری پيوند منطقی با ساختار كالبدی - فضايی و عملكردی كلانشهر تهران و مجموعه شهری آن
Image
اهداف مطالعات در سطح حوزه اراضی عباس‌آباد در مقياس دقيق‌تر از سطح استراتژيک بوده و در صدد دستيابی به پاسخ‌های مشخص‌تری درخصوص نظام عملكردی، سازمان فضايی، سازمان كالبدی و سازمان بصری و سيمای شهری محدوده است، به گونه‌ای كه كليه قابليت‌های آن در اختيار توسعه شهر و شهروندان قرار گيرد.