تخت سلیمان (مربوط به پروژه مطالعات و طرح جامع ساماندهی مجموعه تاريخی تخت سليمان - تکاب)، 1382

ماسوله (مربوط به پروژه طرح جامع ويژه شهر ماسوله)، ١٣٨۵