طراحی شهری حوزه عمومی تپه مرادآب

١٣٩۴

چه موضوعی

ايجاد يک مركز گردشگری، فرهنگی و ورزشی در سطح شهر كرج با توجه به استعدادها و محدوديت‌­های اين اراضی

چه کسی

شهرداری کرج

چه جایی

ایران، البرز، کرج

طراحی شهری مرادآب

به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در «طرح ساماندهی تپه مرادآب»، با توجه به موقعيت ويژه و نقش تأثيرگذار در نظر گرفته شده در اسناد فرادست برای اراضی حوزه عمومی تپه مرادآب، اين عرصه نياز به تدوين طرحی يكپارچه در قالب طراحی شهری دارد. در همين راستا شهرداری كرج در خرداد ماه ١٣٩۴ با تعريف طرح «طراحی شهری حوزه عمومی تپه مرادآب»، تهيه آن را به مهندسين مشاور شاران سپرد.
Image

مراحل طراحی شهری مرادآب

اين طرح در دو مرحله طراحی شهری و طراحی معماری پروژه­‌های موردی در حال تهيه است. مرحله اول اين طرح با عنوان طراحی شهری مشتمل بر پنج قسمت به قرار زير می‌باشد:
  • قسمت اول: تشخيص وضعيت (ديدگاه­‌های توسعه، استعدادها و محدوديت­‌ها)
  • قسمت دوم: سنجش وضعيت (جمع‌­بندی، تحليل و تدوين ديدگاه توسعه)
  • قسمت سوم: تدوين چارچوب طراحی شهری محدوده مداخله مستقيم
  • قسمت چهارم: طرح تفصيلی ويژه با رويكرد طراحی شهری در محدوده مداخله مستقيم
  • قسمت پنجم: طرح جامع سه بعدی
Image
برآيند مطالعات و در نهايت ارائه طرح در عرصه عمومی تپه مرادآب، فراهم آوردن عرصه‌­ای جهت پاسخگويی به نيازهای گردشگری، فرهنگی و ورزشی ساكنان شهر كرج را مدنظر دارد. به گونه‌ای كه ضمن حفظ و بهره‌برداری از ويژگی‌های اساسی بستر، توسعه‌­ای مبتنی بر پايداری و با مشاركت كليه صاحبان حق محقق گردد.