Image

منا عرفانیان سلیم

نایب رئیس هیئت‌مدیره

زندگینامه کوتاه

منا عرفانیان سلیم اکنون،‌ عضو هیئت‌مدیره شرکت مهندسین مشاور شاران و استادیار دانشکده هنر ، معماری و شهرسازی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری است. او مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری را در سال ١٣٧٧ از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد و درپی تجربیات حرفه‌ای و گرایش خود درزمینه مسائل شهری به ادامه تحصیل در دانشگاه پوترای مالزی پرداخت. وی ضمن دریافت فلوشیپ تحصیلی از این دانشگاه در سال ١٣٩١(٢۰١۰) موفق به دریافت مدرک دکترا با تمرکز بر موضوع نیازهای گردشگران درفضاهای باز عمومی شد.
مطالعات انجام شده در این دوره برای او،‌ آغاز فصل جدیدی در تلفیق دو موضوع توسعه شهری و توسعه گردشگری را به همراه داشت که در امتداد تجربیات قبلی خویش در زمینه بهسازی و نوسازی شهری منجر به شکل‌گیری نگاهی نو برای کشف فرصت‌های سرزمینی شد. از این پس فعالیت‌های شغلی او در دو حوزه دانشگاهی و حرفه‌ای و یا ترکیبی از این دو به صورت همکاری با نشریات تخصصی،‌ همکاری و شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی،‌ عضویت در گروه‌های صنفی و مدنی ادامه یافته است. این شکل از فعالیت دو وجهی به سبب باور او به ضرورت توامانی دانش و تجربه برای ایجاد تغییر و بهبود کیفیت زندگی شهری است که او به عنوان مهم‌ترین هدف مفهومی در زندگی حرفه‌ای خویش دنبال می‌نماید.
 

تحصیلات

دکترای برنامه ريزی و طراحی شهری    ١٣٩١  پوترای مالزی
كارشناسی ارشد پیوسته معماری              ١٣٧٧  دانشگاه تهران

سوابق كار و مسئوليت‌ها

  ١٣٩٨ - تاکنون    مهندسین مشاور شاران عضو هیئت‌مدیره
  ١٣٩۶ - ١٣٩٨    شرکت بازآفرينی شهری ايران عضو هيئت‌مديره
  ١٣٩۴ - ١٣٩٧    وزارت راه و شهرسازی؛‌ مشاور وزير
  ١٣٩٣ - ١٣٩۶    شرکت بازآفرينی شهری ايران؛‌ مديرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترويجی
  ١٣٨۴ - ١٣٩٢    مهندسان مشاورگسترش فن‌آوران ساخت؛‌ مدير دفتر مشهد و كيش
  ١٣٨١ - ١٣٨٣    شرکت برج‌های کيش؛ مدير فنی و کارشناس ارشد
  ١٣٨٢ - ١٣٨۵    شرکت مهندسان مشاور پالار کيش؛ عضو هيئت‌مديره
  ١٣٧٨ - ١٣٨۰    سازمان عمران و بهسازی شهری؛ کارشناس
  ١٣٧۴ - ١٣٧٧    شرکت مهندسان مشاورعرصه؛‌ کارشناس