طراحی شهری حوزه عمومی تپه مرادآب

شهرداری کرج
1395

به موجب مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در «طرح ساماندهي تپه مرادآب»، با توجه به موقعيت ويژه و نقش تاثيرگذار درنظر گرفته شده در اسناد فرادست براي اراضي حوزه عمومي تپه مرادآب، اين عرصه نياز به تدوين طرحي يكپارچه در قالب طراحي‌شهري دارد. در همين راستا شهرداري كرج در تابستان 1394 با تعريف طرح «طراحي‌شهري حوزه عمومي تپه مرادآب»، تهيه آن را به مهندسين مشاور شاران سپرد. براساس نقش تعيين شده براي عرصه عمومي تپه مرادآب، اين طرح در پي ايجاد يك مركز گردشگري،‌ فرهنگي و ورزشي در سطح شهر كرج با توجه به استعدادها و محدوديت‌هاي اين اراضي است. محدوده عرصه عمومي اين تپه مشتمل بر 8/65 هكتار از اراضي مرتفع مياني تپه مرادآب است. بخش عمده اين اراضي توسط تشكيلات طرح ساماندهي تپه مرادآب آزادسازي گشته و مقرر شده است تا سه سال آينده، ساير اراضي تصرفي واقع در اين محدوده، به مساحت چهار هكتار، نيز از قيد تصرف آزاد گشته و به عرصه عمومي اختصاص يابند.

اين طرح در دو مرحله طراحي‌شهري و طراحي معماري پروژه‌هاي موردي در حال تهيه است. مرحله اول اين طرح با عنوان طراحي‌شهري مشتمل بر پنج  قسمت به قرار زير مي‌باشد:

  • قسمت اول: تشخيص وضعيت (ديدگاه‌هاي توسعه، استعداد‌ها و محدوديت‌ها)
  • قسمت دوم: سنجش وضعيت (جمع‌بندي، تحليل و تدوين ديدگاه توسعه)
  • قسمت سوم: تدوين چارچوب طراحي‌شهري محدوده مداخله مستقيم
  • قسمت چهارم: طرح تفصيلي ويژه با وريكرد طراحي‌شهري در محدوده مداخله مستقيم
  • قسمت پنجم: طرح جامع سه‌بعدي

برآيند مطالعات و در نهايت  ارائه طرح در عرصه عمومي تپه مرادآب، فراهم آوردن عرصه‌اي جهت پاسخگويي به نيازهاي گردشگري، فرهنگي و ورزشي ساكنان شهر كرج را مدنظر دارد. به‌گونه‌اي كه ضمن حفظ و بهره‌برداري از ويژگي‌هاي اساسي بستر، توسعه‌اي مبتني بر پايداري و با مشاركت كليه صاحبان حق  محقق گردد.