فرهاد قصیری

رئيس هيات مديره        

 

تحصيلات:

كارشناسي ارشدمعماري               ۱۳۵۶     دانشگاه تهران

 

سوابق كار و مسئوليت‌ها:

۱۳۷۴  تاكنون   مهندسين‌مشاور شاران      رئيس هيات مديره

۱۳۶۸  ۱۳۷۴     مهندسين‌مشاور نقش جهان‌پارس    سرپرست كارگاه شماره ۲

۱۳۶۴   ۱۳۶۶      شركت ملي مسكن و صنايع ساختمان وابسته به بانك ملي ايران    مديرفني و مسئول پروژه

۱۳۶۲   ۱۳۶۴      مهندسين‌مشاور شهربد      مديرفني

۱۳۶۱   ۱۳۶۲      مهندسين‌مشاور طرح و ابداع            مسئول برنامه‌ريزي

۱۳۵۹  ۱۳۶۱      شركت ساختماني بژ آزاد    مسئول تهيه طرح

۱۳۵۶  ۱۳۵۹     واحد طراحي و شهرسازي شركت سهامي ذوب‌ آهن اصفهان      مديرطرح