سپیده شفائی

مديرعامل 

 

تحصيلات:

دكترا معماري  ۱۳۵۶    دانشكده دولتي رم، ايتاليا

 

سوابق كاری  و مسئوليت‌ها:

1374  تاكنون   مهندسين‌مشاور شاران     مديرعامل

1374 ۱۳۷۳     مهندسين‌مشاور اورارتور   مديرپروژه

۱۳۶۷  ۱۳۷۰     شركت آباداني و مسكن     مدير برنامه‌ريزي

۱۳۶۳  ۱۳۶۹    مهندسين‌مشاور شهربد    كارشناس‌ارشد برنامه‌ريزي

۱۳۶۳  ۱۳۶۷    مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (وزارت مسكن و شهرسازي) مديرپروژه

۱۳۶۲  ۱۳۶۳    مهندسين‌مشاور آتك       مسئول هماهنگي فني

۱۳۶۱   ۱۳۶۲    مهندسين‌مشاور طرح و ابداع         مديرفني

۱۳۶۰   ۱۳۶۱     شركت ساختماني بند       مديرطرح

۱۳۵۷  ۱۳۶۰     واحد طراحي و شهرسازي شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان      مديرطرح