منا عرفانیان سلیم

عضو هیأت مدیره

 

تحصيلات:

دکترا      برنامه ريزي و طراحي شهري             ۱۳۹۱      پوتراي مالزي

كارشناسي ارشد پیوسته معماري     ۱۳۷۷     دانشگاه تهران

 

سوابق كار و مسئوليت‌ها:

۱۳۹۴      ۱۳۹۷     وزارت راه و شهرسازي        مشاور وزير

۱۳۹۶      ۱۳۹۸     شرکت بازآفريني شهري ايران           عضو هيات مديره

۱۳۹۳     ۱۳۹۶      شرکت بازآفريني شهري ايران           مديرکل دفتر مطالعات کاربردي و امور ترويجي

۱۳۸۴     ۱۳۹۲      مهندسان مشاورگسترش فن آوران ساخت    مدير دفتر مشهد و كيش

۱۳۸۱      ۱۳۸۳     شرکت برج هاي کيش         مدير فني وکارشناس ارشد

۱۳۸۲     ۱۳۸۵     شرکت مهندسان مشاور پالار کيش  عضو هيأت مديره

۱۳۷۸     ۱۳۸۰      سازمان عمران و بهسازي شهري       کارشناس

۱۳۷۴     ۱۳۷۷     شرکت مهندسان مشاورعرصه          کارشناس