ایران میدان آزادی

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

چه موضوعی

  • بازنمایی «ميدان آزادي به مثابه مقصد شهري»
  • استفاده بهینه از قابلیت­های فضاهای رها شده

چه کسی

شهرداري تهران - سازمان زيباسازي

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی میدان آزادی

مطالعات اين طرح در سه سطح كلان، مياني و خرد انجام و عصاره آن در سند اجرايي انعكاس يافته است. موضوع اساسي سطح يك (محدوده فراگير)، معرفي جايگاه ميدان آزادي در كلانشهر تهران است كه موضوعاتي نظير برخورداري از پيوند كالبدي با دوردست­هاي تهران توسط دو محور شرقي- غربي انقلاب و شمالي- جنوبي فرحزاد ومركز حوزه غربي شهر تهران را دربرمي­گيرد. محدوده مطالعاتي سطح دو (محدوده بلافصل)، معرفي بازتاب­هاي حيات شهري پيرامون را مدنظر دارد. اين محدوده با توجه به درشت­دانه بودن عناصر پيراموني و پوشش اراضي شهري با عمق زياد از لبه ميدان، عمق يك پلاك (بلوك-قطعه) را شامل مي­شود. سطح سه پهنه مداخله پروژه است كه با لبه بيروني معبر حلقوي كناري ميدان مرزبندي شده و آستانه پيوستن شريان­ها و حلقه بيروني به آن اضافه مي­شود. تدبير تمهيدات مديريتي، اقدامات اجرايي ساختماني و همچنين آرايش­هاي فضايي در دستور كار اين سطح مطالعاتي قرار دارد.
سال پروژه

1390

Image

چشم‌اندازهای طراحی میدان آزادی

در راستاي بازنمايي «ميدان آزادي به مثابه مقصد شهري » دستيابي به موارد زير چشم­انداز طرح است:
  • جايگاه ملي و بين­الملی آن با توجه به ميزان اهميت نقش نمادين و هويتي ميدان؛
  • جايگاه آن در نظام شهري به عنوان يك نشان ذهني- كاركردي شهري حامل انباشتي از خاطرات جمعي و همچنين نقطه عطف مؤثر در تعريف محور فرهنگي انقلاب (آزادي- انقلاب- دماوند)؛
و بالاخره يك موقعيت كانوني در سازمان فضايي شهر، حوزه بلافصل آن با ساختار ويژه و منحصر كالبدي
Image
الگوبرداري از ميدانگاه شهر قديم ايراني و استفاده از روش طراحي  Place Maknig براي پاسخگويي به نيازهاي اوقات فراغت و فعاليت جمعي همه گروه­هاي اجتماعي، با تاكيد بر مخدوش نشدن طرح هندسي محوطه باز ميدان و پرهيز توده­گذاري در آن، در كنار تسهيل دسترسي سواره به ميدان با وسايل حمل و نقل همگاني بدون نفوذ آن به محوطه ميدان در راستاي تبديل ميدان آزادي به مقصد شهري انديشيده و پياده­سازي شد.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done