9تهيه الگوي توسعه، طرح تفصيلي و همكاري با شهرداري منطقه 3 شهر تهران

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

چه موضوعی

طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

چه کسی

شهرداري تهران - معاونت شهرسازي و معماري

چه جایی

ایران، تهران، تهران

الگوی توسعه منطقه 3 تهران

اين طرح در ادامه مطالعات گام اول توسعه مناطق تهران در سال 1380، و در چارچوب تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، پس از تعيين چشم‌انداز توسعه و الگوي توسعه منطقه 3، به ارائه طرح تفصيلي براي اين منطقه مي‌پردازد. در راستاي ايجاد هماهنگي و همسويي طرح جامع و تفصيلي، چشم‌اندازها، اهداف و راهبردهاي الگوي توسعه منطقه پس از مطالعات شناخت و تحليل SWOT  با بررسي جايگاه منطقه در طرح جامع تهران و با توجه به چشم‌اندازها، اهداف و راهبردها تدوين گشت.  الگوي توسعه منطقه با توجه به جايگاه آن در سازمان فضايي طرح جامع تهران و پس از بررسي و الگوي موجود منطقه و الگوي توسعه منطقه در ارتباط با مناطق همجوار، تهيه شد كه به‌عنوان مبناي پهنه‌بندي طرح جامع تهران مورد استفاده قرار گرفت.
سال پروژه
1382
Image

پهنه¬بندی اراضی منطقه 3 تهران

در طرح تفصيلي منطقه سه، پهنه‌بندي استفاده از اراضي براساس مباني و اصول پهنه‌بندي مشتمل بر موارد زير مطالعه و درنهايت منجر به ارائه مشخصات پهنه‌ها و اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري گرديد:
  • حوزه‌هاي فعاليتي شامل شناسايي گروه‌هاي كاربري، رده كاركردي هر فعاليت، ماهيت فعاليت‌ها در برخورداري از زمين، فعاليت‌هاي داراي ساختار تك‌فعاليتي و چندفعاليتي و چگونگي شمار و تواتر مراجعات در فعاليت‌ها؛
  • حوزه ترافيكي شامل توليدسفر، جذب سفر و شناسايي گنجايش پاركينگ‌؛
  • حوزه تراكمي مشتمل بر بررسي اندازه قطعات، سطح اشغال زمين و تراكم ساختماني؛
  • هويت محيطي بر مبناي واقع شدن منطقه سه در محل تلاقي دو محور تاريخي و طبيعي تهران و قابليت‌هاي محيطي آن مورد بررسي قرار گرفت؛
شبكه پياده و شيوه گزينش بستر آن در راستاي ارتقاي كيفيت روابط اجتماعي و به اقتضاي موقعيت و ويژگي‌هاي مكاني مشتمل بر بررسي مواردي نظير محيط طبيعي، پوشش حمل‌و‌نقل عمومي، محلات قديمي، ميراث‌هاي شهري و منطقه‌اي و گره‌هاي نشانه‌اي.
Image
منطقه سه با توجه به وجود مراكز شهري و عبور محورهاي مهم شهري از مناطق مهم تهران به شمار مي‌رود.