طراحی شهري حوزه عمومي تپه مرادآب

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

چه موضوعی

ايجاد يك مركز گردشگري، فرهنگي و ورزشي در سطح شهر كرج با توجه به استعدادها و محدوديت­هاي اين اراضي

چه کسی

شهرداری کرج

چه جایی

ایران، البرز، کرج

طراحی شهری مرادآب

به موجب مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در «طرح ساماندهي تپه مرادآب»، با توجه به موقعيت ويژه و نقش تاثيرگذار در نظر گرفته شده در اسناد فرادست براي اراضي حوزه عمومي تپه مرادآب، اين عرصه نياز به تدوين طرحي يكپارچه در قالب طراحی شهري دارد. در همين راستا شهرداري كرج در خرداد ماه 1394 با تعريف طرح «طراحي شهري حوزه عمومي تپه مرادآب»، تهيه آن را به مهندسين مشاور شاران سپرد.
سال پروژه
1394
Image

مراحل طراحی شهری مرادآب

اين طرح در دو مرحله طراحي شهري و طراحي معماري پروژه­هاي موردي در حال تهيه است. مرحله اول اين طرح با عنوان طراحي شهري مشتمل بر پنج قسمت به قرار زير مي­باشد:
 • قسمت اول: تشخيص وضعيت (ديدگاه­هاي توسعه، استعدادها و محدوديت­ها)
 • قسمت دوم: سنجش وضعيت (جمع­بندي، تحليل و تدوين ديدگاه توسعه)
 • قسمت سوم: تدوين چارچوب طراحي شهري محدوده مداخله مستقيم
 • قسمت چهارم: طرح تفصيلي ويژه با رويكرد طراحي شهري در محدوده مداخله مستقيم
قسمت پنجم: طرح جامع سه بعدي
Image
برآيند مطالعات و در نهايت ارائه طرح در عرصه عمومي تپه مرادآب، فراهم آوردن عرصه­اي جهت پاسخگويي به نيازهاي گردشگري، فرهنگي و ورزشي ساكنان شهر كرج را مدنظر دارد. به گونه اي كه ضمن حفظ و بهره برداري از ويژگي هاي اساسي بستر، توسعه­اي مبتني بر پايداري و با مشاركت كليه صاحبان حق محقق گردد.