مطالعات و طراحي در زمين‌هاي بازسازي، ترميم و ساماندهي بازار تهران

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

چه موضوعی

حفظ اصالت اندام بازار و اجزاء ساختماني آن (اصالت­گرایی)

چه کسی

سازمان همياري شهرداري­هاي استان تهران

چه جایی

ایران، تهران، تهران

مداخلات ساختمانی در معماری بازار

مداخلات ساختماني در معماري بازار عمدتاً برمبناي مرمت و بهسازي آسيب‌هاي سازه و مصالح و نابساماني‌هاي فضايي است. در مواردي كه به علت شدت آسيب و نابساماني، امكان مرمت و بهسازي وجود نداشته باشد، با تدابير زير در راستاي تخريب و نوسازي اقدام مي‌شود:
  • اندام بازار و اجزا ساختماني آن مطابق الگوي اصيل باز‌سازي شوند؛
اجزا ساختماني الحاقي و غيراصيل مشمول نوسازي شوند، مشروط بر اين­كه ابقاء آ­ن­ها ضروري، نوسازي آن­ها توجيه‌پذير و رويكرد آن­ها بر اصالت معماري بازار تاكيد نمايد.
سال پروژه
1390

مداخلات شکل‌گرفته در طراحی بازار

مداخلات طرح در اجزايي از اندام بازار به تفكيك كف، بدنه و پوشش سقف به ترتيب زير انجام شده است:
  • كف راسته بازار كه مصالحي درهم و ناهموار دارد با سنگفرش جايگزين مي‌شود؛
  • عمده‌ترين عامل دستكاري شده و مخدوش‌كننده سيماي بدنه‌هاي راسته بازار، مجموعة ويترين- كركره- تابلوي واحدهاي تجاري و تأسيسات است كه به‌واسطه تنوع تقسيمات، ابعاد و اندازه و مصالح، ‌سيمايي ناهمگون،‌ درهم و نامانوس را پديد آورده است. اين وضعيت با مصالح همگون، ريتم‌هاي هماهنگ و نوسازي تأسيسات سامان داده شده است؛
سرتاسر راسته بازار در محدوده طرح سرپوشيده است. بجز معدودي از دهانه‌ها كه پوشش اصيل تاق و گنبد دارند، ساير دهانه‌ها با سازه فلزي و پوشش ورق مسقف شده‌اند. اين سازه كه از بناي Cristal Palac  الگوبرداري شده به اعتبار اصالت و ارزش تاريخي‌اش، همانند پوشش‌هاي تاقي و گنبدي مرمت و ابقاء شده‌اند.
Image

قدمت اين مجموعه به اواخر دوره صفويه تا دوره مياني قاجار رسيده و از آن زمان تا به امروز دچار تغييرات موثري شده است. تغييراتي كه با گسترش ساختمان‌هاي الحاقي و اشغال ‌فضاهاي باز و برف‌اندازها، اصالت بازار را خدشه‌دار نموده و با جايگزيني اجزا و مصالح ساختماني غيراصيل موجب تشديد آن شده است.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done