طرح جامع ويژه شهر ماسوله

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

Building Durable & Sustainable Future

 • 01
  Building Durable & Sustainable Future
 • 02
  Building Durable & Sustainable Future
 • 03
  Building Durable & Sustainable Future
 • 04
  Building Durable & Sustainable Future
 • 05
  Building Durable & Sustainable Future

چه موضوعی

 • طراحی با رویکرد توسعه پایدار
 • ابقاء و احياي هويت ماسوله
 • پايداري كالبدي فضايي
 • توسعه اقتصادي

چه کسی

سازمان مسكن و شهرسازي استان گيلان

چه جایی

ایران، گیلان، ماسوله

توسعه پایدار شهر ماسوله

هويت ماسوله آميزه‌اي از هويت‌هاي طبيعي، مصنوعي، فرهنگي و اجتماعي بوده و با توجه به ويژگي‌هاي طبيعي منحصربه‌فرد ماسوله، پايداري محيطي به‌معناي حفظ سرمايه طبيعي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. از آنجا كه مفهوم پايداري و توسعه پايدار با درك ارزش‌هاي پايدار تاريخي منطقه قابل بازيابي است؛ با تكيه بر گنجينه‌هاي بومي، رهيافت‌هايي همساز با بسترهاي موجود و هم‌راستا با هويت و سيماي شهري منطقه براي الگوي توسعه شهر تبيين شد. همچنين در راستاي توسعه پايدار اقتصادي ماسوله، كاربست راهكارهاي معاصر در صنعت گردشگري با اتكا بر شناخت دقيق از توان‌ها و ويژگي‌هاي شهر و منافع گروه‌هاي مختلف بهره‌بردار از فضا، مبتني بر سنت‌ها و سوابق ديرين در اين منطقه مورد توجه قرار گرفت.
سال پروژه
1385
Image

طراحی شهری ماسوله

با توجه به ويژگي‌هاي شهر ماسوله كه پيچيدگي‌هاي زيادي را به همراه دارد، ابتدا رابطه تعاملي شهر ماسوله با پيرامون و اثرگذاري و اثرپذيري آن مورد بررسي قرار گرفت و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات سطح كلان در سه حوزة طبيعي، مصنوع و مديريتي، الگويي براي توسعة شهر در تقابل با حوزة پيراموني معرفي شد. در مرحلة بعد با توجه به شرايط طبيعي و ارزش‌هاي تاريخي، شهر ماسوله مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بخش پس از تحليل و جمع بندي مطالعات حاصل از بررسي شهر و تدوين اهداف و راهبردهاي توسعة شهر، سياست‌هاي طراحي و محصول مطالعات ارائه گرديد. خروجي اين بخش، تعيين نقش و نظام كاركردي شهر ماسوله و الگوي سازمان فضايي و كالبدي شهر مي‌باشد. در ادامه فرصت‌هاي توسعه و ارتقاي كيفيت‌هاي محيطي شهر و راهبردهاي لازم جهت تحقق پذيري برنامة توسعه شهر تدوين گرديد. در مرحلة نهايي، چارچوب طراحي شهري ماسوله و طرح‌هاي موضعي متناسب با اهداف و مطالعات تدوين شدند و اولويت هر يك از طرح‌ها از زاويه محتوايي و عقلايي مورد بررسي قرار گرفت.
Image
تدوين الگويي براي يك شهر پايدار بر اساس ويژگي‌هاي محيط طبيعي و تاريخي با بازشناسي اصول و مباني توسعه پايدار در بستر غني و باارزش موجود و با كمترين آسيب به طبيعت و احترام به بستر طبيعي و تاريخي شهر ماسوله رسالت اين طرح قرار گرفت تا ضمن حفظ هويت و ارزش‌هاي موجود شهر، امكان برون رفت آن شهر از تنگناهاي موجود و ارتقاي همه جانبه ميسر گردد.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done