مطالعات طرح جامع و راهبردي ايستگاه راه آهن كرج

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

چه موضوعی

 • تغيير رويكرد عملكرد ايستگاه­هاي راه آهن
 • توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
 • شهرسازي ريل پایه

چه کسی

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

چه جایی

ایران، البرز، کرج

نقاط قوت و ضعف ایستگاه راه¬آهن کرج

عواملي نظير حجم بالاي انتقال بار از اين ايستگاه، برخورداري از پتانسيل بالا در جذب مسافر (به ويژه مسير حومه­اي) و نزديكي به تهران سبب گرديده تا اين ايستگاه به عنوان يكي از مهم­ترين ايستگاه­هاي تشكيلاتي كشور مطرح باشد. از سوي ديگر، علي رغم وجود نقاط قوتي نظير فراگيري ايستگاه در بخش جنوبي و داخل محدوده شهر، فاصله اندك از ايستگاه مترو شهيد سلطاني (مترو تهران كرج)، وجود اراضي مناسب توسعه و ... از ارتباط عملكردي و كالبدي چندان مناسبي با ساير بخش­هاي شهر برخوردار نبوده و به عنصري مزاحم و جدا افتاده در بافت شهري بدل گرديده است.
سال پروژه
1395
Image

مراحل مطالعات ایستگاه راه آهن کرج

پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت­هاي جاري در ايستگاه راه آهن كرج سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محیطي، معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين شناسي، اقتصادي اجتماعي، ريلي، تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع­بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه­هاي مذكور پرداخته شد. در نهايت و در گام چهارم با تلفيق نتایج به دست آمده در مراحل پيشين و بهره­گيري از تكينيك­ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري ارائه گرديد.
Image

هدف از تدوين طرح‌هاي جامع ايستگاهي با بهره‌گيري از رويكردهاي نوين، فراهم نمودن شرايطي است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌هاي راه‌آهن از عنصري تك‌عملكردي، جداافتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده‌اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه علاوه بر ايفاي نقش به‌عنوان يك گره حمل‌ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي دوستدار محيط‌زيست  بدل گردد.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done