تعيين حريم و طراحي شهري بزرگراه چمران

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

چه موضوعی

  • پيوند ميان ملاحظات سه دوره زماني يعني «گذشته»، «حال» و «آينده»
انسجام کالبدي_فضايي بستر «سبزراه»

چه کسی

شهرداري تهران - شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي

چه جایی

ایران، تهران، تهران

سطوح مطالعاتی طراحی بزرگراه چمران

مطالعات اين طرح در دو سطح حوزه فراگير و حوزه مداخله انجام شد. مطالعات حوزه فراگير به بررسي ويژگي‌هاي محدوده اثرگذار و اثرپذير سبزراه پرداخته و منجر به تدقيق حريم حداقل، با تصويب «كميسيون ماده 5» در تاريخ 28/08/86 و ارائه ضوابط و مقررات عمومي مداخله در حوزه فراگير گرديد. در مطالعات سطح دو بررسي ويژگي‌هاي حوزه‌هاي مداخله پيرامون سبز‌راه انجام شده و ضمن ارائه شناسنامه براي هريك از حوزه‌هاي مداخله  (شامل مطالعات وضع موجود، تحليل وضع موجود، محتواي مداخله و ضوابط و مقررات اختصاصي هر حوزه)، چارچوب طراحي شهري براي هر حوزه تدوين گرديد
سال پروژه
1386
Image
به منظور ايجاد وحدت در شيوه هدايت و كنترل توسعه حريم سبزراه چمران و پاسخ‌گويي به تنوع موجود در موضوع و محتواي مداخله در حوزه‌هاي مداخله چارچوب كلي طراحي شهري براي هدايت و كنترل توسعه در زمينه‌هاي كنترل محيط طبيعي، استقرار و حجم توده بنا و ارتقاء كيفيت سيماي زمين در حريم سبزراه در دو اولويت كرانه و پسكرانه سبز‌راه تدوين گرديد.
Image
در انجام اين مطالعات، حفاظت از ارزش‌هاي نهفته در مسير و بستر «سبزراه چمران»، تحقق‌پذير كردن حريم آن و كاربردي كردن اسناد براي صاحبان حق را به‌عنوان اهم اهداف مي‌توان برشمرد.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done