مطالعات و طرح جامع ساماندهي مجموعه تاريخي «تخت سليمان _ تكاب»

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

چه موضوعی

باززنده­‌سازی و توسعه تخت سلیمان

چه کسی

سازمان ميراث فرهنگي كشور - معاونت حفظ و احياء

چه جایی

ایران،آذربایجان غربی، تکاب، تخت سلیمان

ساماند هی مجموعه تاریخی تخت سلیمان_تکاب

بررسي جريان حيات در تخت‌سليمان حاكي از پيوست و گسست مكرر و ادواري مدنيت در اين ميراث بشري است. بر اين اساس هدف كلان برنامه توسعه تخت‌سليمان «باززنده‌سازي و معاصرسازي حيات مدني در حريم منظري مصوب» تعريف گرديد تا جايگاه سرزميني و جهاني تخت‌سليمان با پشتيباني گسترده مديريتي در بخش‌هاي دولتي، عمومي و حتي بخش خصوصي بازيابي شود.
سال پروژه
1382
Image

اهداف توسعه تخت سلیمان_تکاب

هدف كلان برنامه توسعه تخت‌سليمان عيناً مشمول بستر و تمامي لكه‌هاي مستقر در حريم منظري مصوب نيز مي‌باشد. به‌ اقتضاي ويژگي و تفاوت عناصر تشكيل‌دهنده حريم مصوب (بستر و لكه‌ها) و نيز يگانگي آن­ها، به ازاء هر كدام هدف خردي اختصاصي تدوين و ارائه گرديده است. در نهايت طرح جامع ساماندهي مجموعه به تفكيك سه مقياس بيرون حريم، حريم و لكه، در شش اولويت براي هر يك از زيرمجموعه‌هاي تعريف شده اولويت‌بندي و مرحله‌بندي گرديد.
Image
بستر حريم منظري مصوب محدوده در برگيرنده لكه‌هاي تخت بلقيس، صفه تخت‌سليمان، روستاي نصرت‌آباد، تومولوس تپه مجيد، كوه زندان سليمان، چشمه آبگرم و تومولوس احمدآباد است.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Koinstra will help you get things done