مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌‌آهن یزد

شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
1395

تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه‌هاي راه‌آهن و تلاش براي بدل نمودن اين ايستگاه‌ها از يك گره حمل‌ونقلي و تك عملكردي به يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره‌گيري از سياست «توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني» و «شهرسازي ريل‌پايه»، سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌آهن يزد، از سوي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار گيرد. اين ايستگاه به‌عنوان يكي از ايستگاه‌هاي تشكيلاتي از جايگاه حائز اهميتي در شبكه حمل‌ونقل ريلي كشور برخوردار است. علاوه براين موقعيت قرارگيري آن در داخل محدوده شهر و مجاورت بخش مركزي شهر سبب گرديده تا به‌عنصري بسيار مهم در ساختار شهري بدل گردد.

پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت‌هاي جاري در ايستگاه راه‌آهن يزد سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي، معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين‌شناسي، اقتصادي- اجتماعي، ريلي، تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع‌بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه‌هاي مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيري از تكينيك‌ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:

الف) اسناد نوشتاري شامل: 1- اهداف و سياست‌هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبدي و عملكردي؛ 2- برنامه اقدامات اجرايي، ضوابط و توصيه‌هاي عملياتي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت؛ 3- تعيين حدود و مشخصات طرح‌هاي تفصيلي و پروژهاي ويژه مرتبط؛ 4- برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك داستگاه‌هاي اجرا كننده؛

ب) اسناد تصويري شامل: 1- طرح آرايش خطوط ريلي و پلان هندسي ريلي؛ 2- پلان لكه‌گذاري كاربري‌ها.

در نهايت، علاوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تلاش بر آن بوده تا توصيه‌هاي جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه‌آهن يزد ارائه گردد.

هدف از تدوين طرح‌هاي جامع ايستگاهي با بهره‌گيري از رويكردهاي نوين، فراهم نمودن شرايطي است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌هاي راه‌آهن از عنصري تك‌عملكردي، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده‌اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه علاوه بر ايفاي نقش به‌عنوان يك گره حمل‌ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي دوستدار محيط‌زيست  بدل گردد. «طرح جامع ايستگاهي ايستگاه راه‌آهن يزد» تلاش نمود تا از طريق كاربست سياست «توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.