مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌‌آهن كرمان

شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
1395

توجه ويژه به تقويت شبكه حمل‌ونقل ريلي طي سال‌هاي اخير سبب گرديد تا بهبود شرايط ايستگاه‌هاي راهآهن كشور به‌عنوان يكي از عناصر اصلي اين شبكه مورد توجه قرارگيرد. از سوي ديگر تغيير رويكرد نسبت به عملكرد ايستگاه‌هاي راه‌آهن و تلاش براي بدل نمودن اين ايستگاه‌ها از يك گره حمل‌ونقلي و تك عملكردي به يك پديده شهري با ماهيت پيچيده و چندبعدي با بهره‌گيري از سياست «توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني» و «شهرسازي ريل‌پايه»، سبب گرديد تا مطالعات طرح جامع ايستگاه راه‌آهن كرمان، از سوي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار گيرد.

عواملي نظيرموقعيت قرارگيري اين ايستگاه در مسير كريدورهاي ريلي ملي و بين‌المللي، نزديكي به معادن اصلي كشور و ارتباط مناسب با بنادر جنوبي سبب گرديده تا اين ايستگاه علاوه بر جايگاه ويژه در شبكه حمل‌ونقل ريلي از نقشي حائز اهميت در ساختار اقتصادي كشور برخوردار باشد. علاوه‌براين، موقعيت قرارگيري اين ايستگاه خارج از محدوده شهر از يك‌سو و وسعت بالاي محدوده (718 هكتار) از سوي ديگر سبب گرديده تا اين ايستگاه علي‌رغم ايفاي نقش به عنوان يكي از عناصر دروازه‌اي شهر، فاقد ارتباط مناسب با ساير بخش‌هاي شهر باشد.

پيچيدگي موضوع و تنوع در فعاليت‌هاي جاري در ايستگاه راه‌آهن كرمان سبب گرديد تا در گام اول از انجام مطالعات به شناخت ايستگاه در 7 زمينه اصلي مطالعاتي شامل مطالعات زيست محيطي،معماري و شهرسازي، اقليمي و زمين‌شناسي، اقتصادي- اجتماعي، ريلي، تأسيسات مكانيك و تأسيسات برق پرداخته شود. در گام دوم و سوم به جمع‌بندي مطالعات و تجزيه و تحليل به تفكيك هر يك از زمينه‌هاي مذكور پرداخته شد. در نهايت در گام چهام با تلفيق نتايج بدست آمده در مراحل پيشين و بهره‌گيري از تكينيك‌ها و ابزارهاي متنوع طرح جامع ايستگاه در قالب اسناد نوشتاري و تصويري به شرح زير ارائه گرديد:

الف) اسناد نوشتاري شامل:

  1. اهداف و سياست‌هاي پيشنهادي طرح براي الگوهاي كالبدي و عملكردي
  2.  برنامه اقدامات اجرايي، ضوابط و توصيه‌هاي عملياتي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت
  3.  تعيين حدود و مشخصات طرح‌هاي تفصيلي و پروژه‌هاي ويژه مرتبط
  4. برنامه اقدامات اجرايي به تفكيك دستگاه‌هاي اجرا كننده

ب) اسناد تصويري شامل:

  1. طرح آرايش خطوط ريلي و پلان هندسي ريلي
  2. پلان لكه‌گذاري كاربري‌ها

در نهايت، علاوه بر اسناد مذكور، در تدوين اين طرح تلاش بر آن بوده تا توصيه‌هاي جهت كاربست هرچه بهتر سياست «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» جهت توسعه محدوده پيرامون ايستگاه راه‌آهن كرمان ارائه گردد.

هدف از تدوين طرح‌هاي جامع ايستگاهي با بهره‌گيري از رويكردهاي نوين، فراهم نمودن شرايطي است كه از طريق آن محدوده ايستگاه‌هاي راه‌آهن از عنصري تك‌عملكردي، جدا افتاده، مزاحم و فاقد عملكرد شهري به پديده‌اي پيچيده و چندبعدي بدل گردند كه علاوه بر ايفاي نقش به‌عنوان يك گره حمل‌ونقلي، به مقصدي جذاب، سرزنده و همه شمول، يك مركز اقتصادي پويا و سرزنده و زيرساختي دوستدار محيط‌زيست بدل گردد. «طرح جامع ايستگاه راه‌آهن كرمان» تلاش نمود تا ازطريق كاربست سياست «توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني» بستر مناسب جهت تحقق هدف مذكور را فراهم نمايد.