طراحی شهری حوزه عمومی تپه مرادآب

شهرداری کرج
۱۳۹۴

به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در «طرح ساماندهی تپه مرادآب»، با توجه به موقعیت ویژه و نقش تاثیرگذار درنظر گرفته شده در اسناد فرادست برای اراضی حوزه عمومی تپه مرادآب، این عرصه نیاز به تدوین طرحی یکپارچه در قالب طراحی‌شهری دارد. در همین راستا شهرداری کرج در خرداد ماه ۱۳۹۴ با تعریف طرح «طراحی‌شهری حوزه عمومی تپه مرادآب»، تهیه آن را به مهندسین مشاور شاران سپرد. براساس نقش تعیین شده برای عرصه عمومی تپه مرادآب، این طرح در پی ایجاد یک مرکز گردشگری،‌ فرهنگی و ورزشی در سطح شهر کرج با توجه به استعدادها و محدودیت‌های این اراضی است. محدوده عرصه عمومی این تپه مشتمل بر ۶۵/۸ هکتار از اراضی مرتفع میانی تپه مرادآب است. بخش عمده این اراضی توسط تشکیلات طرح ساماندهی تپه مرادآب آزادسازی گشته و مقرر شده است تا سه سال آینده، سایر اراضی تصرفی واقع در این محدوده، به مساحت چهار هکتار، نیز از قید تصرف آزاد گشته و به عرصه عمومی اختصاص یابند.
این طرح در دو مرحله طراحی‌شهری و طراحی معماری پروژه‌های موردی در حال تهیه است. مرحله اول این طرح با عنوان طراحی‌شهری مشتمل بر پنج  قسمت به قرار زیر می‌باشد:

  • قسمت اول: تشخیص وضعیت (دیدگاه‌های توسعه، استعداد‌ها و محدودیت‌ها)
  • قسمت دوم: سنجش وضعیت (جمع‌بندی، تحلیل و تدوین دیدگاه توسعه)
  • قسمت سوم: تدوین چارچوب طراحی‌شهری محدوده مداخله مستقیم
  • قسمت چهارم: طرح تفصیلی ویژه با وریکرد طراحی‌شهری در محدوده مداخله مستقیم
  • قسمت پنجم: طرح جامع سه‌بعدی

برآیند مطالعات و در نهایت  ارائه طرح در عرصه عمومی تپه مرادآب، فراهم آوردن عرصه‌ای جهت پاسخگویی به نیازهای گردشگری، فرهنگی و ورزشی ساکنان شهر کرج را مدنظر دارد. به‌گونه‌ای که ضمن حفظ و بهره‌برداری از ویژگی‌های اساسی بستر، توسعه‌ای مبتنی بر پایداری و با مشارکت کلیه صاحبان حق  محقق گردد.