طراحی شهری میدان جمهوری کرج

شهرداری کرج
۱۳۹۴

میدان جمهوری اسلامی شهر کرج در محدوده جهانشهر (یکی از محلات شهر کرج) واقع شده و دسترسی محدوده‌های غرب و جنوب‌غرب کرج به محدوده‌های شرق و شمال‌شرق را تسهیل می‌نماید. محدوده مداخله طرح، قطعات پیرامون میدان جمهوری با مساحت ۸/۷ هکتار و محدوده بلافصل این مطالعات با مساحت ۷۴ هکتار، محدوده‌ای در مجاورت بلوار جمهوری در امتداد شمالی- جنوبی را شامل می‌شود.

مطالعات این طرح، سه قسمت شناسایی اراضی، توان‌سنجی اراضی و تدوین برنامه توسعه محدوده مداخله مستقیم را در برمی‌گیرد. قسمت اول مطالعات با بررسی اسناد فرادست و وضع موجود حوزه بلافصل و انجام مطالعات کالبدی- فضایی، حقوقی و حمل‌ونقل و ترافیک در سطح محدوده مداخله شناسایی اراضی صورت می‌پذیرد. قسمت دوم طرح پس از ارزیابی استعدادها و محدودیت‌های محدوده در زمینه‌های مختلف و جمع‌بندی اسناد و مصوبات موثر در ارائه پیشنهاد و تاثیر و تاثر متقابل حوزه بلافصل و مداخله به تدوین سناریوی توسعه می‌پردازد.

تدوین سناریوی توسعه شامل ارائه چشم‌انداز، تدوین اهداف و راهبردها و ارائه چند سناریو و در نهایت انتخاب سناریوی مطلوب در جهت دستیابی به اهداف طرح می‌گردد. بیانیه چشم‌انداز از طریق پاسخ به سه پرسش طلائی اکنون کجا هستیم؟، به کجا می‌رویم؟ و  کجا می‌خواهیم باشیم؟ و پس از آن تدوین اهداف و راهبردها با توصیف گام‌ها و فرآیندهایی که موجب تقلیل و یا رفع موانع و مشکلات محتمل در دستیابی به چشم‌انداز تدوین می‌گردد. پس از تدوین اهداف و راهبردها با تبیین سه انگاره و شش سناریوی منتج از آنها ، ۱۸ گزینه برآمده از سناریوها در زمینه‌های توده‌گذاری، مشخصات فضای شهری، مشخصات تغییرات باد و مشخصات ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق ارزیابی به روش PHA با تعریف شاخص‌های زیر، با تعریف معیارها و سنجه‌های هر شاخص و امتیازدهی به آنها، گزینه نهایی انتخاب گردید:

  • پیروی از اصول طراحی شهری
  • حفظ حقوق همسایگی
  • تامین کیفیت بنا
  • ترافیک

«طراحی‌شهری میدان جمهوری کرج»  ایجاد یک فضای شهری مدرن پایدار، پویا، سرزنده و ایمن با کارکرد ترکیبی گردشگری ـ‌  تفریحی و تجاری ـ اداری، مشتمل بر بناها و فضاهای همپیوند و متکی بر ارزش‌های محیط طبیعی و جاذب برای شهروندان را چشم‌انداز خود داشته و با انجام فرآیند انتخاب گزینه برتر، برنامه توسعه محدوده مداخله مستقیم بر این اساس تدوین می‌گردد.