طراحی شهری میدانگاه مقابل مسجد جامع و محورهای پیرامون آن

شهرداری اردکان
۱۳۹۴

میدانگاه مقابل مسجد جامع اردکان فارس، یکی از اصلی‌ترین فضاهای شهری در ساختار کالبدی- فضایی شهر اردکان می‌باشد. این میدان که به‌عنوان اصلی‌ترین محل گردهمایی و محل برگزاری اعیاد و مراسم مذهبی شهر عمل می‌کند، در حال‌حاضر فاقد تشخص فضایی لازم و هندسه تعریف شده است. طرح «طراحی‌شهری میدانگاه مقابل مسجد جامع و محورهای پیرامون آن» با محوریت میدان و گذرهای پیرامونی درصدد است تا با تاکید بر سابقه تاریخی مسجد و بهره‌گیری از پتانسیل‌های تاریخی موجود، به اصلاح فرم هندسی و ارتقاء عملکرد این فضا در ارتباط با مسجد و جداره‌های پیرامون آن بپردازد.
مطالعات این طرح در دو سطح انجام خواهد شد:

  • مطالعات سطح یک: حوزه بلافصل
  • مطالعات سطح دو: حوزه مداخله و حوزه مداخله مستقیم

مطالعات حوزه بلافصل با تعریف محدوده تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میدان، حدفاصل خیابان امام‌خمینی و پارک ساحلی را با مساحتی معادل ۵/۲ هکتار دربرمی‌گیرد. سطح یک مطالعات به بررسی جایگاه شهری مسجد جامع، بررسی اسناد فرادست و پیشنهادات موثر بر میدان و بررسی محیط طبیعی می‌پردازد. مطالعات سطح دو نیز در دو بخش حوزه مداخله و حوزه مداخله مستقیم انجام خواهد شد. حوزه مداخله با مساحتی معادل دو هکتار هدف اقدامات طراحی‌شهری, تدوین ضوابط و مقررات و طرح جامع سه‌بعدی و حوزه مداخله مستقیم پروژه نیز هدف اقدامات اجرایی و آرایش فضایی می‌باشد.
طرح نهایی میدانگاه و محور‌های پیرامون آن، در راستای ارتقاء کیفیت عملکردی میدان به‌عنوان یک قرارگاه رفتاری در سطح شهر، به دنبال حفظ و ارتقاء ارزش‌های محیطی و مطلوبیت‌های فضایی با بهره‌گیری از پتانسیل‌های مکان است.