انجام خدمات شناسايي محله‌ها و محدوده‌هاي ناكارآمد هدف بازآفريني شهري و راه‌كارهاي اجرايي آن (در شهر ساوه)

1394
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

براي آزمون شيوه‌نامه «شناسايي محله‌ها و محدوده‌هاي ناكارآمد هدف بازآفريني شهري و راهكارهاي اجرايي آن» شورايعالي شهرسازي و معماري شهر ساوه را به‌عنوان پرچم‌دار برگزيد

شهر ساوه با مساحت 2800 هكتار و جمعيتي (سرشماري سال 1390 بالغ بر 201 هزار نفر) در استان مركزي ايران واقع شده است. ساوه در زمره شهرهايي از ايران است كه به دليل استقرار صنايع گوناگون و جاذب نيرو در شهرك‌هاي صنعتي پيرامون، هدف مهاجرت شهروندان جوياي كار و رانده از شهرهاي غرب و شمال‌غرب كشور شود. هجوم شتاب‌ناك اين مهاجران كه خارج از پذيرش و گنجايش ساوه بود موجب گرديد حدود يك سوم جمعيت كنوني شهر حاشيه نشين شود و ناگزير با دشواري‌هاي چندجانبه زيست‌محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي درآميزد.

مطالعات شهر ساوه مطابق شيوه‌نامه، با هدف يافتن ناكارآمدي‌ها و همچنين و برنامه‌ريزي براي اقدامات اجرايي، در دو مرحله به‌قرار زير انجام پذيرفت:

الف) در مرحله اول پس از تشكيل پايگاه داده از ميان شاخص‌هاي شناسايي ناكارآمدي‌ها، شاخص‌هايي كه در شهر ساوه مصداق داشتند تعيين و بر اساس آنها بلوك‌هاي ناكارآمد شناسايي و با توجه به ميزان اهميت ناكارآمدي‌ها در قالب ابعاد حياتي، هويتي و ادواري، اولويت‌بندي گرديد. در اين مرحله امكان توليد انواع نقشه‌ها شامل نقشه‌هاي تك شاخص يا تركيبي بر اساس نيازهاي مديريت شهري وجود دارد؛

ب‌ ) مرحله دوم در دو بخش به‌قرار زير تدوين گرديد:

  1. تهيه سند اجرايي شامل تهيه شناسنامه براي محله‌هاي هدف بازآفريني و ارايه راهكارهاي رفع ناكارآمدي به تفكيك شاخص‌ها؛
  2. تهيه سند مديريتي كه حاوي اطلاعاتي جامع از ناكارآمدي‌ها در محلات است و مديران شهري با استفاده از اين سند مي‌توانند اولويت‌بندي مرحله اول را با توجه به امكانات فني، مالي و مادي و نيازهاي شهر و شهروندان، بازنگري كنند.