طـرح مجـموعه شـهری هـمدان

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
۱۳۹۱

طرح مجموعه شهری همدان براساس مصوبه شورای عالی به‌عنوان یک مجموعه شهری بزرگ در راستای توسعه یکپارچه سرزمین در شهر همدان و محدوده پیرامون آن در دست تهیه است. براساس مطالعات انجام شده محدوده نهایی این مجموعه شهری مشتمل بر شهرهای بخش مرکزی شهرستان همدان و بخش‌های لالجین، صالح‌آباد و مرکزی شهرستان بهار است.

شناسایی محدوده مجموعه شهری در سه مرحله به صورت تعیین محدوده حداکثری، تدقیق و تعیین محدوده نهایی و درنهایت کنترل نتایج با روش ضریب مکانی انجام شد. شاخص‌های مرحله اول تعاریف کالبدی مجموعه شهری مبتنی بر انسجام کالبدی و یکپارچگی جغرافیایی را مورد سنجش قرار داده و در مرحله دوم برای شناسایی پیوندهای خدماتی و یکپارچگی اقتصادی، فاصله شعاعی و زمانی مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت با سنجش از طریق روش ضریب مکانی صنعت و خدمات و ضریب عملکردی یکپارچگی و پیوندهای اقتصادی مورد تایید قرار گرفت.

در راستای تدوین سیاست‌ها و ارائه راهبردها برای هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت و مناطق حفاظت‌شده و توزیع مناسب خدمات، توسعه پایدار رویکرد پایه تدوین این طرح انتخاب شد. چشم‌انداز و اهداف کیفی با نگاه هدف‌محور و اهداف کمی و راه‌حل‌ها نگاه مساله‌محور بررسی و تدوین شده‌اند. به این منظور شناسایی و تحلیل روندها، توان‌ها و محدودیت‌های سرزمین در تمامی زمینه‌ها حیاتی است.

هدف اصلی طرح‌های مجموعه شهری توزیع و تمرکز متناسب جمعیت و فعالیت، ساماندهی اسکان کم‌درآمدها، ‌از میان برداشتن فاصله مرکز و پیرامون، برنامه‌ریزی جهت مدیریت واحد یا هماهنگ شده برای مهار آسیب‌های زیست‌محیطی می‌باشد. این توسعه یکپارچه، نیازمند ایفای نقش تمامی اعضای مجموعه شهری براساس توان‌ها و محدودیت‌های هریک، با مدیریت یکپارچه در جهت تعادل سرزمین است.