طرح مجموعه شهري اهواز

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
1391

طرح مجموعه شهري اهواز براساس مصوبه شوراي عالي  به عنوان يك مجموعه شهري بزرگ در راستاي توسعه يكپارچه سرزمين در شهر اهواز و محدوده پيرامون آن در دست تهيه است. براساس مطالعات انجام شده محدوده نهايي اين مجموعه شهري مشتمل بر شهرهاي بخش‌هاي مركزي، اسماعيليه و غيزانيه شهرستان اهواز، بخش‌هاي مركزي و ويس شهرستان باوي، بخش‌هاي مركزي و گمبوعه شهرستان حميديه و بخش‌هاي مركزي و لوسيه شهرستان كارون است.

شناسايي محدوده مجموعه شهري در سه مرحله به صورت تعيين محدوده حداكثري، تدقيق و تعيين محدوده نهايي و در نهايت كنترل نتايج با روش ضريب مكاني انجام شد. شاخص‌هاي مرحله اول تعاريف كالبدي مجموعه شهري مبتني بر انسجام كالبدي و يكپارچگي جغرافيايي را مورد سنجش قرار داده و در مرحله دوم براي شناسايي پيوندهاي خدماتي و يكپارچگي اقتصادي، فاصله شعاعي و زماني مورد سنجش قرار گرفت. در نهايت با سنجش از طريق روش ضريب مكاني صنعت و خدمات و ضريب عملكردي يكپارچگي و پيوندهاي اقتصادي مورد تاييد قرار گرفت.

در راستاي تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها براي هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت و مناطق حفاظ تشده و توزيع مناسب خدمات، توسعه پايدار رويكرد پايه تدوين اين طرح انتخاب شد. چشم انداز و اهداف كيفي با نگاه هدف محور و اهداف كمي و راه‌حلها نگاه مساله‌محور بررسي و تدوين شده‌اند. به اين منظور شناسايي و تحليل روندها، توان‌ها و محدوديت‌هاي سرزمين در تمامي زمينه‌ها حياتي است.

هدف اصلي طرح‌هاي مجموعه شهري توزيع و تمركز متناسب جمعيت و فعاليت، ساماندهي اسكان كم‌درآمدها، از ميان برداشتن فاصله مركز و پيرامون، برنامه‌ريزي جهت مديريت واحد يا هماهنگ شده براي مهار آسيب‌هاي زيست‌محيطي مي‌باشد. اين توسعه يكپارچه، نيازمند ايفاي نقش تمامي اعضاي مجموعه شهري براساس توان‌ها و محدوديت‌هاي هريك، با مديريت يكپارچه در جهت تعادل سرزمين است.