مطالعه و طراحی ارتقاء کیفی میدان اختیاریه

شهرداری تهران - سازمان زیباسازی
۱۳۹۰

میدان اختیاریه، به‌عنوان مرکز و تنها گره ترافیکی محله اختیاریه، در قسمت شمال‌شرقی منطقه سه شهرداری تهران،  واقع شده است. حوزه‌های مطالعاتی این پروژه مشتمل بر محله اختیاریه به‌عنوان حوزه فراگیر با مساحت ۲۵۴ هکتار ، محدوده تاثیرپذیری و تاثیرگذاری میدان با مساحت ۲۹/۶ هکتار به‌عنوان حوزه بلافصل و حوزه مداخله مستقیم با مساحت ۲/۹ هکتار به‌عنوان محدوده هدف جهت تمهیدات مدیریتی، اقدامات اجرایی ساختمانی و آرایش‌های فضایی است.

طرح نهایی میدان، در راستای ارتقای کیفیت عملکردی میدان به‌عنوان یک قرارگاه رفتاری در سطح محلی و با استفاده از شناخت دقیق بستر به دنبال حفظ ارز‌ش‌های محیطی و ایجاد مطلوبیت فضایی می‌باشد. راهبردهای دستیابی به این هدف از طریق حفاظت از نقش محلی میدان، بهبود کیفیت منظر شهری در آن، کمرنگ کردن حضور سواره در فضای میدان وارتقاء کمی و کیفی فضاهای سبز آن تدوین شده است.

مبتنی بر ویژگی‌های میدان اختیاریه، دیدرسی از محوطه میدان به دورنمای کوهستان البرز و جاری بودن آب قنات در راستای ارتقای کیفیت میدان از نگاه تحقق‌پذیری آرایش فضا با عوامل طبیعی حفاظت و احیاء شده است. ناامنی این مرکز خدمات محله‌ای- ناحیه‌ای پرمراجعه با محدود کردن دسترسی سواره به محوطه میدان در کنار اندیشیدن تمهیداتی جهت حفظ دسترسی‌های سواره اماکن مجاور میدان و دسترسی سواره اضطراری و مسیر موجود حمل‌ونقل عمومی؛ و ایجاد تسهیلاتی جهت گذران اوقات فراغت اقشار متنوع مراجعه‌کننده به میدان و برگزاری مراسم‌های محلی مبتنی بر پیاده‌محوری و ایمنی تدبیراندیشی شده است. بام‌های شیروانی و آرایش فضای سبز با هویتی «شمیرانی- تهرانی- ایرانی» در راستای منظرسازی میدان و بازتعریف نشانه‌های هویت‌بخش به‌کار گرفته شده است.

براساس چشم‌انداز طرح، اهمیت دادن به حضور پیاده در فضای محله، ایجاد ایمنی برای مراجعین به فضا در کنار حفظ میراث محله و هویت فضا موجب ارتقای کیفی میدان اختیاریه و افزایش جذابیت و هویت تاریخی میدان و محله خواهد شد.

شناسایی مقتضیات فضا و انطباق با بستر طرح، راهی برای حفظ چارچوب‌ها و قواعد در کنار ایجاد تنوع و جذابیت فضایی است.