طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ياسوج

وزارت راه و شهرسازي - شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
1390

شهر ياسوج در بستري كوهستاني و پرعارضه و در اقليمي نيمه سرد تا سرد، مركز استان كهكيلويه و بويراحمد و در جنوب شرقي شهرستان بوير احمد واقع شده است. شهر مساحتي حدود 1822 هكتار و بنا به سرشماري 1385 جمعيتي بالغ بر 100544 نفر را داراست. ياسوج در دهه چهل خورشيدي شكل‌گرفته و در روند رشد و توسعه آن روستاهايي به شهر پيوسته و محلات فعلي شهر را تشكيل‌داده‌اند. بافت فرسوده شهر، گسسته و متشكل از هسته اوليه شهر و هسته‌هاي روستايي پيوسته به آن است كه با مساحت 7/279 هكتار در شهر پراكنده است و جمعيت 23760 نفري را در خود جاي داده است.

«طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ياسوج»  مبتني بر شرح خدمات سه‌سطحي شركت عمران و بهسازي شهري ايران، ابتدا تدقيق محدوده بافت فرسوده طبق شاخص‌هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي، پس از آن بررسي طرح‌هاي فرادست و وضع موجود، ارائه پيشنهادات و در نهايت معرفي پروژه‌هاي الويت‌دار انجام شده است.

بافت فرسوده ياسوج، بافت‌هايي عمدتا شطرنجي، با ميانگين قطعات 360 مترمربع است كه در مقايسه با بافت‌هاي متناظر ساير شهرها نسبتا درشت‌دانه‌اند. اين بافت‌ها در 13 محله واقع در چهار ناحيه شهر به صورت پراكنده و همچنين در حوزه مسكوني واقع‌شده‌ و با كمبود خدمات محله‌اي مواجه‌اند.

چشم‌انداز طرح، بافتي ايمن، پايدار و برخوردار از خدمات شايسته يك شهروند امروزي را مدنظر قرار داده و با اهداف كلان زير تلاش نموده اين چشم‌انداز را محقق سازد:

  1. برخورداري از محيطي ايمن و پايدار، پاك و سالم
  2. بهبود آسايش و رفاه شهروندان به‌عنوان نيازهاي اساسي
  3. حفظ و بهبود چرخه حيات اقتصادي بافت
  4. داراي هويت
  5. پاسخگو به زندگي معاصر

طرح، بافت فرسوده پراكنده ياسوج را در قالب يك كل واحد مورد بررسي قرار داده و سازمان فضايي اين محدوده را با هدف اصلاح و تقويت نظام شبكه، تامين كمبودهاي خدماتي با پيشنهاد مراكز محله و ناحيه و حفظ و ساماندهي محلات قديمي و با هسته روستايي پيشنهاد كرده است. پروژه‌هاي پيشنهادي در قالب دو دسته تامين خدمات و عمران و توسعه، پياده‌سازي اهداف كلان طرح را در بافت‌هاي فرسوده ياسوج بر عهده دارند.